Seja - 22. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 22. seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 22. seje Občinskega sveta.

*******************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predstavitev Poročila o zdravju in izvajanju programa SVIT v občini Krško,

Sklep o seznanitvi s Poročilom o zdravju in izvajanju programa SVIT v občini Krško.
Poročilo o zdravju in izvajanju programa SVIT v občini Krško.

5. predlog Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj obstoječe dejavnosti v delu ureditvene enote SEN 072,

Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj obstoječe dejavnosti v delu ureditvene enote SEN 072.

6. osnutek Celostne prometne strategije občine Krško,

Sklep o potrditvi Celostne prometne strategije občine Krško.
Celostna prometna strategija občine Krško.

7. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izgradnja prizidka in obnova gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško,

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izgradnja prizidka in obnova gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško.
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Izgradnja prizidka in obnova gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško.

8. predlog Sklepa o izdaji predhodnega soglasja k Statutu javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško,

Sklep o izdaji predhodnega soglasja k Statutu javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško.

9. predlog Letnega izvedbenega načrta kulture Občine Krško za leto 2017,

Letni izvedbeni načrt kulture Občine Krško za leto 2017.

10. predstavitev delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško,

Sklep o seznanitvi z delovanjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško.

11. predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Krško za leto 2017,

Sklep o podelitvi priznanj Občine Krško za leto 2017.

12. predlog Zaključnega računa proračuna Občine Krško za leto 2016,

Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016 - SD.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016 - PD.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016 - NRP.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016 - obrazložitve.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016 - priloga 1 - financiranje KS.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016 - priloga 2a - poraba NORP PD.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016 - priloga 2b - poraba NORP NRP - del.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016 - priloga 3 - realizacija FN NU.

13. osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah.

14. osnutek Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tržnem redu na tržnici v Krškem in drugih dogovorjenih javnih mestih - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tržnem redu na tržnici v Krškem in drugih dogovorjenih javnih mestih.

15. predlog Sklepa o izdaji soglasja k Tržnemu redu na Tržnici Videm v Krškem,

Sklep o izdaji soglasja k Tržnemu redu na Tržnici Videm v Krškem.
Tržni red na Tržnici Videm v Krškem.

16. predlog Sklepa o ponovni vzpostavitvi terjatve po pokojni AB iz Krškega,

Sklep o ponovni vzpostavitvi terjatve po pokojni AB iz Krškega.

17. volitve in imenovanja:
17./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Krško v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Šolski center Krško - Sevnica,

Sklep o imenovanju predstavnika Občine Krško v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Šolski center Krško - Sevnica.

18. premoženjsko-pravne zadeve:
18./1. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017 / II.,

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017 / II..

18./2. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017 / II.,

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017 / II..

18./3. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2017,

Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2017.

18./4. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2017.

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2017.