Seja - 21. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Dnevni red:

Dnevni red 21. seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 21. seje Občinskega sveta.

**************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032),

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032).

5. predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2017 in višini financiranja posameznih programov,

Sklep o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2017 in višini financiranja posameznih programov.
Letni program izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2017.

6. delovanje gospodarskih javnih služb:
6./1. predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa gospodarskih javnih služb za leto 2017 za območje občine Krško,

Sklep o sprejemu Letnega programa gospodarskih javnih služb za leto 2017 za območje občine Krško.
Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2017 za območje občine Krško.
Letni program GJS za leto 2017 za območje občine Krško - priloga I..
Letni program GJS za leto 2017 za območje občine Krško - priloga II..

6./2. predlog Sklepa o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško,

Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško.
Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Dejavnost oskrbe s pitno vodo v občini Krško.
Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško.
Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Dejavnost zbiranja in obdelave odpadkov v občini Krško.

6./3. predlog Sklepa o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode,

Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode.

7. obravnava Romske tematike v občini Krško,

Sklep ob obravnavi Romske tematike v občini Krško.

8. predlog Sklepa o prenosu premoženja v upravljanje Krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna,

Sklep o prenosu premoženja v upravljanje Krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna.

9. predlog Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško,

Odlok o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško.

10. volitve in imenovanja:
10./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mladinski center Krško,

Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mladinski center Krško.

10./2. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško / II.,

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško / II..

10./3. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami.