Seja - 20. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 20. seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 20. seje Občinskega sveta.

****************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. poročilo Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini v občini Krško,

Sklep ob sprejemu poročila Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini v občini Krško.

5. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Veliki Podlog,

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Veliki Podlog.
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Veliki Podlog.

6. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica / II.,

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica / II..
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica / II..

7. predlog Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje kmetijsko proizvodnega kompleksa Ribogojstvo Goričar - SLV 07,

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje kmetijsko proizvodnega kompleksa Ribogojstvo Goričar - SLV 07.

8. predlog Letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2016,

Sklep o sprejemu in Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2016.

9. predlog Sklepa o sprejemu Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško za leto 2016,

Sklep o sprejemu Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško za leto 2016.

10. predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje nakupa digitalnega mamografskega aparata v Splošni bolnišnici Brežice,

Sklep o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje nakupa digitalnega mamografskega aparata v Splošni bolnišnici Brežice.

11. osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice,

Sklep ob sprejemu osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice.

12. osnutek Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško,

Sklep ob sprejemu osnutka Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško.

13. osnutek Pravilnika o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško.

14. premoženjsko-pravne zadeve:
14./1. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017,

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017.

14./2. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017,

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017.

14./3. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2017,

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2017.

14./4. predlog Sklepa o nakupu dela nepremičnin parc.št. 284/4 in parc.št. 301/1, vpisanih v k.o. 1357 - Brestanica po višji ceni od veljavne,

Sklep o nakupu dela nepremičnin parc.št. 284/4 in parc.št. 301/1, vpisanih v k.o. 1357 - Brestanica po višji ceni od veljavne.

15. predlog Sklepa o odpisu plačila dolga dolžniku HT iz Senovega.

Sklep o odpisu plačila dolga dolžniku HT iz Senovega.