Seja - 20. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 16. 2. 2017

Vabilo:

Vabilo za 20. sejo Občinskega sveta.

*****************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 19. seja Občinskega sveta.
Priloga I.
Priloga II.

4. poročilo Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini v občini Krško,

Poročilo Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini v občini Krško.

5. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Veliki Podlog,

Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Veliki Podlog.
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Veliki Podlog.

6. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica / II.,

Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica / II..
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica / II..

7. predlog Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje kmetijsko proizvodnega kompleksa Ribogojstvo Goričar - SLV 07,

Predlog Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje kmetijsko proizvodnega kompleksa Ribogojstvo Goričar - SLV 07.
Izsek iz OPN.
Območje OPPN.

8. predlog Letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2016,

Predlog Letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2016.

9. predlog Sklepa o sprejemu Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško za leto 2016,

Predlog Sklepa o sprejemu Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško za leto 2016.

10. predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje nakupa digitalnega mamografskega aparata v Splošni bolnišnici Brežice,

Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje nakupa digitalnega mamografskega aparata v Splošni bolnišnici Brežice.
Vloga SB Brežice.

11. predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o ureditvi Hočevarjevega trga v Krškem,

Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o ureditvi Hočevarjevega trga v Krškem.
Elaborat o ureditvi Hočevarjevega trga v Krškem.

12. osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice,

Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice.

13. osnutek Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško,

Osnutek Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško.

14. osnutek Pravilnika o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Pravilnika o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško.

15. premoženjsko-pravne zadeve:
15./1. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017,

Predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017.

15./2. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017,

Predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017.

15./3. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2017,

Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2017.

15./4. predlog Sklepa o nakupu dela nepremičnin parc.št. 284/4 in parc.št. 301/1, vpisanih v k.o. 1357 - Brestanica po višji ceni od veljavne,

Predlog Sklepa o nakupu dela nepremičnin parc.št. 284/4 in parc.št. 301/1, vpisanih v k.o. 1357 - Brestanica po višji ceni od veljavne.
Situacija prometne ureditve.

16. volitve in imenovanja:
16./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mladinski center Krško,
...gradivo bo na spletno stran posredovano naknadno...

16./2. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško / II.,
...gradivo bo na spletno stran posredovano naknadno...

17. predlog Sklepa o odpisu plačila dolga dolžniku HT iz Senovega.

Predlog Sklepa o odpisu plačila dolga dolžniku HT iz Senovega.