Seja - 17. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 17. seje Občinskega sveta.

Zapisnik seje:

Zapis 17. seje Občinskega sveta.

***********************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce,

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce.

5. predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031),

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031).

6. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica,

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica.
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica.

7. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Pijavško polje,

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Pijavško polje.
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Pijavško polje.

8. volitve in imenovanja:
8./1. predlog Sklepa o izdaji predhodnega soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško,

Sklep o izdaji predhodnega soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško.

9. predlog Sklepa o sofinanciranju programa za izvajanje storitev osebne asistence za invalide - program osebna asistenca v Društvu Sonček Posavje za obdobje 2016-2018,

Sklep o sofinanciranju programa za izvajanje storitev osebne asistence za invalide - program osebna asistenca v Društvu Sonček Posavje za obdobje 2016-2018.

10. osnutka letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem:
10./1. osnutek Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017,
10./2. osnutek Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018,
...osnutka letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem sprejeta...

11. osnutka planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest:
11./1. osnutek Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2017-2020),
11./2. osnutek Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2018-2021),
...osnutka planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest sprejeta...

12. osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017,
...osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 sprejet...

13. osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018,
...osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 sprejet...

14. predlog Sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov / II.,

Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov / II..

15. predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na Tržnici Videm v mestu Krško,

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na Tržnici Videm v mestu Krško.

16. osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško.

17. osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško.

18. premoženjsko-pravne zadeve:
18./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 5 / 2016,

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5 / 2016.

18./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2016,

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2016.

18./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / IV.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / IV..

18./4. predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin parc.št. 284/4, parc.št. 295/1, parc.št. 300/2, parc.št. 301/1, parc.št. 302 in parc.št. 303, vse k.o. 1357 - Brestanica,

Sklep o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin parc.št. 284/4, parc.št. 295/1, parc.št. 300/2, parc.št. 301/1, parc.št. 302 in parc.št. 303, vse k.o. 1357 - Brestanica.

19. predlog Sklepa s stališčem Občine Krško o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije,

Sklep s stališčem Občine Krško o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije.

20. predlog Sklepa o mnenju o upoštevanju smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve »Državni prostorski načrt za državne cesto med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 pri Novem mestu (3. razvojne os - sredina) in podanih pripombah in predlogih v sklopu javno razgrnjene študije variant in okoljskega poročila.

Sklep o mnenju o upoštevanju smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve »Državni prostorski načrt za državne cesto med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 pri Novem mestu (3. razvojne os - sredina) in podanih pripombah in predlogih v sklopu javno razgrnjene študije variant in okoljskega poročila.