Seja - 17. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 27. 10. 2016

Vabilo:

Vabilo za 17. sejo Občinskega sveta (novo).

*******************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 16. seja Občinskega sveta.

4. predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce,

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce - uvod.
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce - uvod.
Zgibanka za javnost.

5. predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031),

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031) - uvod.
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031).
Zgibanka za javnost.
Potrjena stališča do pripomb in predlogov.

6. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica,

Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica.
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica.

7. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Pijavško polje,

Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Pijavško polje.
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Pijavško polje.

8. volitve in imenovanja:
8./1. predlog Sklepa o izdaji predhodnega soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško,

Predlog Sklepa o izdaji predhodnega soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško.

9. predlog Sklepa o sofinanciranju programa za izvajanje storitev osebne asistence za invalide - program osebna asistenca v Društvu Sonček Posavje za obdobje 2016-2018,

Predlog Sklepa o sofinanciranju programa za izvajanje storitev osebne asistence za invalide - program osebna asistenca v Društvu Sonček Posavje za obdobje 2016-2018.
Pogodba … o financiranju programa....

10. osnutka letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem:
10./1. osnutek Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017,

Osnutek Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017.
Osnutek Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017.
Osnutek Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017.

10./2. osnutek Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018,

Osnutek Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018.
Osnutek Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2018.
Osnutek Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018.

11. osnutka planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest:
11./1. osnutek Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2017-2020),

Osnutek Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2017-2020).
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2017-2020).

11./2. osnutek Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2018-2021),

Osnutek Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2018-2021).
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2018-2021).

12. osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017,

Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - odlok.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - splošni del.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - posebni del.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - načrt razvojnih programov.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - obrazložitve in priloge.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 3 - poraba NORP PP.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 4 - poraba NORP NRP.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 5 - kadrovski načrt Občina Krško.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 6 - kadrovski načrt MI-SPO.

13. osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018,

Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - odlok.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - splošni del.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - posebni del.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - načrt razvojnih programov.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - obrazložitve in priloge.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 3 - poraba NORP PP.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 4 - poraba NORP NRP.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 5 - kadrovski načrt Občina Krško.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 6 - kadrovski načrt MI-SPO.

14. predlog Sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov / II.,

Predlog Sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov / II..

15. predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na Tržnici Videm v mestu Krško,

Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na Tržnici Videm v mestu Krško.

16. osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško.

17. osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško.

18. premoženjsko-pravne zadeve:
18./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 5 / 2016,

Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 5 / 2016.

18./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2016,

Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2016.

18./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / IV.,

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / IV..

18./4. predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin parc.št. 284/4, parc.št. 295/1, parc.št. 300/2, parc.št. 301/1, parc.št. 302 in parc.št. 303, vse k.o. 1357 - Brestanica.

Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin parc.št. 284/4, parc.št. 295/1, parc.št. 300/2, parc.št. 301/1, parc.št. 302 in parc.št. 303, vse k.o. 1357 - Brestanica.

19. predlog Sklepa s stališčem Občine Krško o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije.

Predlog Sklepa s stališčem Občine Krško o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije.
Dopis SOS, ZMOS in ZOS občinam.

20. predlog Sklepa o mnenju o upoštevanju smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve »Državni prostorski načrt za državne cesto med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 pri Novem mestu (3. razvojne os - sredina) in podanih pripombah in predlogih v sklopu javno razgrnjene študije variant in okoljskega poročila.

Predlog Sklepa o mnenju o upoštevanju smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve »Državni prostorski načrt za državne cesto med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 pri Novem mestu (3. razvojne os - sredina) in podanih pripombah in predlogih v sklopu javno razgrnjene študije variant in okoljskega poročila.
Pregledna karta - študije variant.
Pregledna karta - dopolnitev študije variant - več variant.
Pregledna karta - dopolnitev študije variant - varianta 1.
Sklep Občinskega sveta Občine Krško - oktober 2006.
Sklep Občinskega sveta Občine Krško - oktober 2006 - priloga.
Sklep Občinskega sveta Občine Krško - junij 2008.
Sklep Občinskega sveta Občine Krško - junij 2008 - priloga.