Seja - 16. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 16. seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 16. seje Občinskega sveta.

****************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. informacija o poslovanju in projektih energetskih družb v občini Krško,

Sklep o seznanitvi z informacijo o poslovanju in projektih energetskih družb v občini Krško...

5. osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032),

Sklep o sprejemu osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032).

6. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek,

Sklep o sprejemu osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek.

7. osnutek Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe tržnice v mestu Krško,
...osnutek odloka sprejet...

8. osnutek Odloka o zagotovitvi sredstev v letih 2016 in 2017 za odpravo posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016 - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o zagotovitvi sredstev v letih 2016 in 2017 za odpravo posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016.

9. predlog Poročila o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016),

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016).
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016) - obrazložitve - priloga 1.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016) - poraba NORP - priloga 2.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016) - splošni del - priloga 3.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016) - posebni del - priloga 4.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016) - načrt razvojnih programov - priloga 5.

10. premoženjsko-pravne zadeve:
10./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2016,

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2016.

10./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2016,

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2016.

10./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016 / II.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016 / II..

10./4. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / III..

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / III..

11. volitve in imenovanja:
11./1. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kulturni dom Krško,

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kulturni dom Krško.

11./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice - Občine Krško v Svet javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.

Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljice - Občine Krško v Svet javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.