Seja - 16. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 8. 9. 2016

Vabilo:

Vabilo za 16. sejo Občinskega sveta.

**************************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 15. seja Občinskega sveta.

4. informacija o poslovanju in projektih energetskih družb v občini Krško,

Nuklearna elektrarna Krško - predstavitev posodobitev...

5. osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032),

OPPN Koprivnica - uvod.
Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032).
OPPN Koprivnica - izsek iz OPN.
OPPN Koprivnica - ureditvena situacija.
OPPN Koprivnica - osnutek javnega naznanila.

6. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek,

ZN IC Žadovinek - spr 07 - uvod.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek.
ZN IC Žadovinek - spr 07 - izsek iz OPN.
ZN IC Žadovinek - spr 07 - zazidalna situacija.
ZN IC Žadovinek - spr 07 - osnutek javnega naznanila.

7. osnutek Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe tržnice v mestu Krško,

Osnutek Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe tržnice v mestu Krško.

8. osnutek Odloka o zagotovitvi sredstev v letih 2016 in 2017 za odpravo posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016,

Osnutek Odloka o zagotovitvi sredstev v letih 2016 in 2017 za odpravo posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016.

9. predlog Poročila o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016),

Predlog Poročila o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016).
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016) - priloga 1 - obrazložitve.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016) - priloga 2 - poraba NORP.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016) - priloga 3 - Splošni del.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016) - priloga 4 - Posebni del.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016) - priloga 5 - Načrt razvojnih programov.

10. premoženjsko-pravne zadeve:
10./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2016,

Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2016 - nov predlog.

10./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2016,

Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2016.

10./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016 / II.,

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016 / II..

10./4. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / III.,

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / III. - nov predlog.

11. volitve in imenovanja:
11./1. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kulturni dom Krško,

Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kulturni dom Krško.

11./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice - Občine Krško v Svet javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice - Občine Krško v Svet javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.