Seja - 15. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 15. seje Občinskega sveta

Zapis seje:

Zapis 15. seje Občinskega sveta.

**********************
Sprejete odločitve pri točki:

4. poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Krško za obdobje od konstituiranja do 30. 4. 2016 s predstavitvijo Poročila o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Senovo v delu poslovanja Krajevne skupnosti Senovo: »- kontrola upoštevanja priporočil notranje revizije za leto 2013«,

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Krško ... .
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Krško za obdobje od konstituiranja do 30. 4. 2016 in Poročilo o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Senovo v delu poslovanja Krajevne skupnosti Senovo: »- kontrola upoštevanja priporočil notranje revizije za leto 2013«.

5. osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031),

Sklep o sprejemu osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031).

6. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem,

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem.
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem.

7. predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško,

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško.

8. soglasja k sistemizaciji delovnih mest vrtcem v občini Krško:
8./1. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica,
8./2. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Koprivnica,
8./3. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Krško,
8./4. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Leskovec pri Krškem,
8./5. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Podbočje,
8./6. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Raka,
8./7. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli XIV. divizije Senovo,

Sklepi o izdaji soglasij k sistemizaciji delovnih mest vrtcem v občini Krško (x7).

9. predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško,

Sklep o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško.

10. predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško,

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško.

11. plačila staršev za programe v vrtcih Občine Krško:
11./1. predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora,
... glasovanja pri točki ni bilo ...

11./2. predlog Sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2016/2017,

Sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2016/2017.

12. osnutek Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško.

13. volitve in imenovanja:
13./1. predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško,

Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško.

13./2. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mladinski center Krško,

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mladinski center Krško.

14. predlog Sklepa o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2016,

Sklep o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2016.

15. osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško.

16. osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov javnih zavodov - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov javnih zavodov.

17. predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture,

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture.

18. premoženjsko-pravni zadevi:
18./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2016,

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2016.

18./2. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / II..

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / II..