Seja - 15. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 23. 6. 2016

Vabilo:

Vabilo za 15. sejo Občinskega sveta.

**************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 14. seja Občinskega sveta.

4. poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Krško za obdobje od konstituiranja do 30. 4. 2016 s predstavitvijo Poročila o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Senovo v delu poslovanja Krajevne skupnosti Senovo: »- kontrola upoštevanja priporočil notranje revizije za leto 2013«,

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Krško za obdobje od konstituiranja do 30. 4. 2016 s predstavitvijo Poročila o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Senovo v delu poslovanja Krajevne skupnosti Senovo: »- kontrola upoštevanja priporočil notranje revizije za leto 2013«.

5. osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031),

Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031) - uvod.
Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031).
Izsek iz OPN.
Ureditvena situacija.
Osnutek javnega naznanila...

6. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem,

Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem.
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem.

7. predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško,

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško.
Pomoč družini na domu v občini Krško - priloga.
Pomoč družini na domu v občini Krško - poročilo za leto 2015.

8. soglasja k sistemizaciji delovnih mest vrtcem v občini Krško:
8./1. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica,
8./2. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Koprivnica,
8./3. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Krško,
8./4. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Leskovec pri Krškem,
8./5. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Podbočje,
8./6. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Raka,
8./7. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli XIV. divizije Senovo,

Soglasja k sistemizaciji delovnih mest vrtcem v občini Krško ...

9. predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško,

Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško.

10. predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško,

Predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško.
Cene programov v vrtcih Občine Krško - tabele.

11. predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora,

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora.
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora - tabele.

12. osnutek Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško.

13. volitve in imenovanja:
13./1. predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško,

Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško.

13./2. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mladinski center Krško,

Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mladinski center Krško.

14. predlog Sklepa o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2016,

Predlog Sklepa o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2016.

15. osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško.

16. osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov javnih zavodov - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov javnih zavodov.

17. predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture,

Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture.

18. premoženjsko-pravni zadevi:
18./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2016,

Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2016.

18./2. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / II..

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / II.

*********************
Predlog za dodatno točko dnevnega reda:

Predlog Sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2016/2017.

Predlog Sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2016/2017.

**********************
Posredovanemu gradivu prilagamo povzetke poslovnih poročil javnih zavodov:

Šole in vrtec.
Ostali zavodi.