Seja - 14. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 14. seje Občinskega sveta.

******************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predstavitev Letnega poročila 2015 družbe Rudar Senovo d. o. o.,

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom 2015 družbe Rudar Senovo d. o. o..
Letno poročilo 2015 družbe Rudar Senovo d. o. o.

5. predlog Lokalnega programa za mladino v občini Krško za obdobje 2016 - 2019,

Sklep o sprejemu Lokalnega programa za mladino v občini Krško za obdobje 2016 - 2019.
Lokalni program za mladino v občini Krško za obdobje 2016 - 2019.

6. predlog Letnega izvedbenega načrta kulture Občine Krško za leto 2016,

Letni izvedbeni načrt kulture Občine Krško za leto 2016.

7. predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki,
... odlok bo na spletno stran posredovan po sprejemu na seji Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ...

8. predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Kostanjevica na Krki in Občine Krško za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki,
... odlok bo na spletno stran posredovan po sprejemu na seji Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ...

9. predlogi za odpis terjatev:
9./1. predlog Sklepa o odpisu plačila dolga dolžniku DG iz Senovega,

Sklep o odpisu plačila dolga dolžniku DG iz Senovega.

9./2. predlog Sklepa o odpisu plačila dolga dolžnici AN iz Dobove,

Sklep o odpisu plačila dolga dolžnici AN iz Dobove.

10. predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / II.,

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / II.
Sprememba in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016 / II.
Sprememba in dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / II.

11. predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2016-2019),

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2016-2019).
Spremembe in dopolnitve Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2016-2019).

12. osnutek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 / II. - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 / II.
Rebalans 2016 - SD.
Rebalans 2016 - PD.
Rebalans 2016 - NRP.
Rebalans 2016 - obrazložitve.
Rebalans 2016 - priloga 1a - NORP PP.
Rebalans 2016 - priloga 1b - NORP NRP.
Rebalans 2016 - priloga 2 - Načrt nabav in gradenj.

13. predlog Zaključnega računa proračuna Občine Krško za leto 2015,

Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015 - SD.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015 - PD.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015 - NRP.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015 - obrazložitve.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015 - priloga 1 - FN KS.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015 - priloga 2a - NORP PP.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015 - priloga 2b - NORP NRP.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015 - priloga 3 - FN NU.

14. osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško in članov svetov krajevnih skupnosti - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško in članov svetov krajevnih skupnosti.

15. volitve in imenovanja:
15./1. predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD),

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD).

15./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Dom starejših občanov Krško,

Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Dom starejših občanov Krško.

15./3. predlog za »imenovanje« predstavnikov Občine Krško v Nadzorni svet družbe Kostak d. d. Krško,
... pri točki sprejete odločitve ni bilo ...

16. premoženjsko-pravna zadeva:
16./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2016,

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2016.

17. predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Krško za leto 2016.

Sklep o podelitvi priznanj Občine Krško za leto 2016.