Seja - 12. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 12. seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 12. seje Občinskega sveta.

*******************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. poročilo Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini v občini Krško,

Sklep o seznanitvi s Poročilom Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini v občini Krško.

5. predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska gradnja Gmajna 3,

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska gradnja Gmajna 3.

6. osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško.

7. osnutek Odloka o razglasitvi Spodnjega gradu v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o razglasitvi Spodnjega gradu v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena.

8. osnutek Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Drnovo - Neviodunum za kulturni spomenik lokalnega pomena,
...osnutek odloka sprejet...

9. predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Mladinski center Krško / II.,

Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Mladinski center Krško / II..

10. predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško,

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško.

11. osnutek uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Krško.
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško.

13. osnutek uradnega prečiščenega besedila Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško.

14. osnutek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško,
...osnutek odloka sprejet...

15. predlog Tehničnega pravilnika o izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov,

Tehnični pravilnik o izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov.

16. predlog Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško,

Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško.

17. predlog Sklepa o izdaji predhodnega soglasja k Splošnim pogojem poslovanja za pokopališča v občini Krško,

Sklep o izdaji predhodnega soglasja k Splošnim pogojem poslovanja za pokopališča v občini Krško.
Splošni pogoji poslovanja za pokopališča v občini Krško.

18. premoženjsko-pravne zadeve:
18./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2016,

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2016.

18./2. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016.

18./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016.

19. informacija o vključenosti Občine Krško v družbo CeROD d.o.o. in o projektu CEROD II,

Sklep - CEROD II.

20. informacija o aktivnostih za širitev Valvasorjeve knjižnice Krško v prostore kapucinskega samostana.

Sklep o seznanitvi z informacijo o aktivnostih za širitev Valvasorjeve knjižnice Krško v prostore kapucinskega samostana.