Seja - 12. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 4. 2. 2016

Vabilo:

Vabilo za 12. sejo Občinskega sveta

*****************************************
posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 11. seja Občinskega sveta.

4. poročilo Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini v občini Krško,

Poročilo Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini v občini Krško.

5. predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska gradnja Gmajna 3,

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska gradnja Gmajna 3.
OPPN stanovanjska gradnja Gmajna 3 - stališča do pripomb.
OPPN stanovanjska gradnja Gmajna 3 - ureditvena situacija.

6. osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško.

7. osnutek Odloka o razglasitvi Spodnjega gradu v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o razglasitvi Spodnjega gradu v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Spodnji grad v Brestanici - skici.
Strokovne podlage.

8. osnutek Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Drnovo - Neviodunum za kulturni spomenik lokalnega pomena,

Osnutek Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Drnovo - Neviodunum za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Drnovo - Neviodunum - skica - ožje območje.
Drnovo - Neviodunum - skica - širše območje.
Drnovo - Neviodunum - skica - topografski načrt.
Drnovo - Neviodunum - opis.

9. predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Mladinski center Krško / II.,

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Mladinski center Krško / II..

10. predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško,

Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško.

11. osnutek uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Krško.

12. predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško,

Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško.

13. osnutek uradnega prečiščenega besedila Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek uradnega prečiščenega besedila Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško.

14. osnutek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško,

Osnutek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško.
Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško.
Karta 1 - vodovod.
Karta 2 - kanalizacija.
Karta 3 - ceste.
Karta 4 - ravnanje z odpadki.
Karta 5 - posebna območja opremljanja.

15. predlog Tehničnega pravilnika o izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov,

Predlog Tehničnega pravilnika o izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov.

16. predlog Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško,

Predlog Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško.

17. predlog Sklepa o izdaji predhodnega soglasja k Splošnim pogojem poslovanja za pokopališča v občini Krško,

Predlog Sklepa o izdaji predhodnega soglasja k Splošnim pogojem poslovanja za pokopališča v občini Krško.
Splošni pogoji poslovanja za pokopališča v občini Krško,

18. premoženjsko-pravne zadeve:
18./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2016,

Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2016.

18./2. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016,

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016.

18./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016,

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016.

19. informacija o vključenosti Občine Krško v družbo CeROD d.o.o. in o projektu CEROD II,

Informacija o vključenosti Občine Krško v družbo CeROD d.o.o. in o projektu CEROD II.

20. informacija o aktivnostih za širitev Valvasorjeve knjižnice Krško v prostore Kapucinskega samostana.

Informacija o aktivnostih za širitev Valvasorjeve knjižnice Krško v prostore Kapucinskega samostana.