Seja - 11. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red.

Dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 11. seje Občinskega sveta.

********************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predlog Sklepa o sprejemu Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško za leto 2015,

Sklep o sprejemu Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško za leto 2015.

5. predlog Letnega programa športa v občini Krško za leto 2016,

Letni program športa v občini Krško za leto 2016.

6. osnutek Odloka o prenehanju javnega zavoda Romski zaposlitveni center - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),
...bo na spletno stran posredovan, ko ga bodo sprejeli Občinski sveti vseh udeleženih občin...

7. osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško.

8. osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško.

9. predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2016,

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2016.

10. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško.

11. osnutek Tehničnega pravilnika o izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov,
...osnutek Tehničnega pravilnika sprejet...

12. osnutek Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško,
...osnutek Tehničnega pravilnika sprejet...

13. osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško,
...osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško sprejet...

14. osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško,
...osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško sprejet...

15. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Krško.

16. predlog Sklepa o izdaji soglasja za sklenitev sodne poravnave v pravdni zadevi Občine Krško kot tožeče stranke zoper toženi stranki HPG d.o.o. in Kostak d.d.,

Sklep o izdaji soglasja za sklenitev sodne poravnave v pravdni zadevi Občine Krško kot tožeče stranke zoper toženi stranki HPG d.o.o. in Kostak d.d.

17. premoženjsko-pravne zadeve:
17./1. predlog Sklepa o nakupu nepremičnin parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. 1322 Krško,

Sklep o nakupu nepremičnin parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. 1322 Krško.

17./2. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015,

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015.

17./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / V.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / V.

17./4. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / V.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / V.

17./5. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin parc.št. 997/1, parc.št. 997/2, parc.št. 997/3 in parc.št. 1000/12, vpisanih v k.o. 1321 - Leskovec,

Sklep o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin parc.št. 997/1, parc.št. 997/2, parc.št. 997/3 in parc.št. 1000/12, vpisanih v k.o. 1321 - Leskovec.