Seja - 11. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 17. 12. 2015

Vabilo:

Vabilo za 11. sejo Občinskega sveta.

***********************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 10. seja Občinskega sveta.

4. osnutek Strategije primarnega zdravstvenega varstva v občini Krško (2015-2025),

Osnutek Strategije primarnega zdravstvenega varstva v občini Krško 2015-2025.
Priloga 1. - dopis koncesionarjev.
Priloga 2. - mnenje Strokovnega sveta ZD Krško.

5. predlog Sklepa o sprejemu Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško - 2015,

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško - 2015.

6. predlog Letnega programa športa v občini Krško za leto 2016,

Predlog Letnega programa športa v občini Krško za leto 2016.

7. osnutek Odloka o prenehanju javnega zavoda Romski zaposlitveni center - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o prenehanju javnega zavoda Romski zaposlitveni center.

8. osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško.

9. osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško.

10. predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2016,

Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2016.

11. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško.

12. osnutek Tehničnega pravilnika o izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov,

Osnutek Tehničnega pravilnika o izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov.

13. osnutek Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško,

Osnutek Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško.

14. osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško,

Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško.
Statut Občine Krško - NPB 5 - s popravki.

15. osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško,

Osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško.
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Krško - NPB 03 - s popravki.

16. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Krško.

17. predlog Sklepa o izdaji soglasja za sklenitev sodne poravnave v pravdni zadevi Občine Krško kot tožeče stranke zoper toženi stranki HPG d.o.o. in Kostak d.d.,

Predlog Sklepa o izdaji soglasja za sklenitev sodne poravnave v pravdni zadevi Občine Krško kot tožeče stranke zoper toženi stranki HPG d.o.o. in Kostak d.d..
Sklenitev sodne poravnave ... - grafični prikaz nepremičnin.

18. premoženjsko-pravne zadeve:
18./1. predlog Sklepa o nakupu nepremičnin parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. 1322 Krško,

Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. 1322 Krško.
Izdatek pogojne sodne poravnave.

18./2. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015,

Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015.

18./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / V.,

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / V.

18./4. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / V..

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / V.

********************************
Predlog dodatne točke dnevnega reda;

Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin parc.št. 997/1, parc.št. 997/2, parc.št. 997/3 in parc.št. 1000/12, vpisanih v k.o. 1321 - Leskovec.

Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin parc.št. 997/1, parc.št. 997/2, parc.št. 997/3 in parc.št. 1000/12, vpisanih v k.o. 1321 - Leskovec - novo.
Sklep o ugotovitvi javne koristi in nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin parc.št. 997/1, parc.št. 997/2, parc.št. 997/3 in parc.št. 1000/12, vpisanih v k.o. 1321 - Leskovec.