Seja - 10. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 10. seje Občinskega sveta.

******************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center zelene rasti Berkana,

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center zelene rasti Berkana.

5. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško,
...osnutek odloka sprejet...

6. osnutek Odloka o spremembi območja naselij Senovo in Dovško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o spremembi območja naselij Senovo in Dovško.

7. osnutek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - (sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - SD.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - PD.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - NRP.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - obrazložitve.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - priloga 1.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - priloga 2.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - priloga 3.

8. osnutek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - (sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - SD.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - PD.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - NRP.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - obrazložitve.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - priloga 1.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - priloga 2.

9. predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016,

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016.
Pridobivanje - sprememba.
Razpolaganje - sprememba.
Seznam infrastrukturnih zadev.

10. osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki,
...osnutek odloka sprejet...

11. osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Kostanjevica na Krki in Občine Krško za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki,
...osnutek odloka sprejet...

12. osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško.

13. predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za izvajanje določenih programov v Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško,

Sklep o zagotovitvi sredstev za izvajanje določenih programov v Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško.

14. premoženjsko-pravne zadeve:
14./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra in o podelitvi stavbne pravice na nepremičninah parc.št. 4361/5, parc.št. 4361/6 in parc.št. 4361/7, k.o. Raka,

Sklep o ukinitvi javnega dobra in o podelitvi stavbne pravice na nepremičninah parc.št. 4361/5, parc.št. 4361/6 in parc.št. 4361/7, k.o. Raka.

14./2. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra za nepremičnino ID znak 1322-703-9999 (ID 49660), k.o. Krško,

Sklep o ukinitvi javnega dobra za nepremičnino ID znak 1322-703-9999 (ID 49660), k.o. Krško.

14./3. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 257/18 in parc.št. 257/19, k.o. Leskovec,

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 257/18 in parc.št. 257/19, k.o. Leskovec.

14./4. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1243/60, k.o. Leskovec,

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1243/60, k.o. Leskovec.

14./5. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1243/69, k.o. Leskovec,

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1243/69, k.o. Leskovec.

14./6. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 2856/5, k.o. Podbočje,

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 2856/5, k.o. Podbočje.

14./7. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1105/6, k.o. Površje,

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1105/6, k.o. Površje.

14./8. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 4348/4 in parc.št. 4348/8, k.o. Raka,

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 4348/4 in parc.št. 4348/8, k.o. Raka.

14./9. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 4620/1, parc.št. 4620/2 in parc.št. 4620/3, k.o. Raka,

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 4620/1, parc.št. 4620/2 in parc.št. 4620/3, k.o. Raka.

14./10. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1180/146, k.o. Stari Grad,

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1180/146, k.o. Stari Grad.

14./11. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / IV.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / IV.

14./12. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / IV.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / IV.

15. volitve in imenovanja:
15./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Lekarna Krško,

Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Lekarna Krško.

15./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Krško,

Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Krško.

15./3. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško,

Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško.

15./4. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti / II..

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti / II.