Seja - 9. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 9. seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 9. seje Občinskega sveta.


*************************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta),

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta).

5. informacija o dosedanjih aktivnostih reševanja prostorske stiske Valvasorjeve knjižnice Krško,

Sprejeti sklep ob podani informaciji o dosedanjih aktivnostih reševanja prostorske stiske Valvasorjeve knjižnice Krško.

6. predlog Poročila o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 (v obdobju januar - junij 2015),

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 (v obdobju januar - junij 2015).
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 (v obdobju januar - junij 2015) - obrazložitev.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 (v obdobju januar - junij 2015) - NORP.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 (v obdobju januar - junij 2015) - SD.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 (v obdobju januar - junij 2015) - PD.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 (v obdobju januar - junij 2015) - NRP.

7. predlog Sklepa o dodelitvi ostanka premoženja Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško,

Sklep o dodelitvi ostanka premoženja Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško.

8. premoženjsko-pravne zadeve:
8./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015,
...Občinski svet o predlaganem sklepu ni glasoval...

8./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5 / 2015,

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5 / 2015.

8./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / III.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / III.

8./4. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / III.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / III.

9. volitve in imenovanja:
9./1. predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško,

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško.

9./2. predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško,

Sklep o imenovanju članov uprave Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško.

10. predlog Sklepa o sklenitvi pogodbe za nakup nepremičnine parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. 1322 Krško.

Sprejeti sklep glede sklenitve pogodbe za nakup nepremičnine parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. 1322 Krško.