Seja - 9. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 24. 9. 2015

Vabilo:

Vabilo za 9. sejo Občinskega sveta.

*************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 8. seja Občinskega sveta.

4. predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta),

Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta).
OPPN za del območja Videm - zgibanka.
OPPN za del območja Videm - ureditvena situacija.
OPPN za del območja Videm - potrditev stališč - župan.
OPPN za del območja Videm - stališča do pripomb in predlogov.

5. informacija o dosedanjih aktivnostih reševanja prostorske stiske Valvasorjeve knjižnice Krško,

Informacija o dosedanjih aktivnostih reševanja prostorske stiske Valvasorjeve knjižnice Krško.

6. predlog Poročila o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 (v obdobju januar - junij 2015),

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 (v obdobju januar - junij 2015).
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 - priloga I. - obrazložitve.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 - priloga II. - NORP.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 - priloga III. - SD.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 - priloga IV. - PD.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Krško za leto 2015 - priloga VI. - NRP.

7. predlog Sklepa o dodelitvi ostanka premoženja Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško,

Predlog Sklepa o dodelitvi ostanka premoženja Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško.

8. premoženjsko-pravne zadeve:
8./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015,
8./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5 / 2015,
8./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / III.,
8./4. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / III.,

Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015.
Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5 / 2015.
Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / III..
Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / III..

9. volitve in imenovanja:
9./1. predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško,
9./2. predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško.

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško.
Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško.

**********************
predlog za dodatno točko dnevnega reda (predlagatelj: svetnik Jože Olovec - SDS):

- predlog Sklepa o sklenitvi pogodbe za nakup nepremičnine parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. 1322 Krško.

Predlog Sklepa o sklenitvi pogodbe za nakup nepremičnine parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. 1322 Krško.