Seja - 6. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 6. seje OS.

Zapis seje:

Zapisnik 6. seje Občinskega sveta.

************************
Sprejete odločitve pri točki:

1. predlog Sklepa o potrditvi mandata novemu članu Občinskega sveta / II.,

Sklep o potrditvi mandata novemu članu Občinskega sveta / II..

5. celostna prenova Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško:
5./1. predlog Sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije - Predinvesticijska zasnova - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«,

Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije - Predinvesticijska zasnova - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«.
Predinvesticijska zasnova - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«.

5./2. predlog Sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije - Investicijski program - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«,

Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije - Investicijski program - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«.
Investicijski program - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«.

6. predlog Sklepa o sofinanciranju programa za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov - program osebne asistence za obdobje 2015-2018,

Sklep o sofinanciranju programa za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov - program osebne asistence za obdobje 2015-2018.

7. predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško,

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško.

8. predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Mladinski center Krško,

Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Mladinski center Krško.

9. predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško,

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško.

10. osnutek Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem,
...osnutek odloka sprejet...

11. osnutek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško za programsko obdobje 2015 - 2020 - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško za programsko obdobje 2015 - 2020.

12. premoženjsko-pravne zadeve:
12./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2015,

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2015.

12./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2015,

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2015.

12./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / I.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / I..

12./4. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / I.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / I..

13. volitve in imenovanja:
13./1. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za finance in občinsko premoženje,

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za finance in občinsko premoženje.

13./2. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti,

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti.

13./3. predlog Sklepa o imenovanju Komisije romske skupnosti.

Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti.