Seja - 6. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 28. 5. 2015

Vabilo za sejo:

Vabilo za 6. sejo Občinskega sveta.

**********************************
Posredovano gradivo k točki:

1. predlog Sklepa o potrditvi mandata novemu članu Občinskega sveta / II.,

predlog Sklepa o potrditvi mandata novemu članu Občinskega sveta / II..

4. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 5. seja.

5. celostna prenova Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško:
5./1. predlog Sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije - Predinvesticijska zasnova - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«,

Predlog Sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije - Predinvesticijska zasnova - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«.
Predinvesticijska zasnova - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«.

5./2. predlog Sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije - Investicijski program - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«,

Predlog Sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije - Investicijski program - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«.
Investicijski program - »OŠ Jurija Dalmatina Krško - celostna prenova«.

6. predlog Sklepa o sofinanciranju programa za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov - program osebne asistence za obdobje 2015-2018,

Predlog Sklepa o sofinanciranju programa za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov - program osebne asistence za obdobje 2015-2018.
Program za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov - program osebne asistence za obdobje 2015-2018 - priloga.

7. predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško,

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško.
Pomoč družini na domu v občini Krško - priloga I..
Pomoč družini na domu v občini Krško - priloga II..

8. predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Mladinski center Krško,

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Mladinski center Krško.

9. predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško,

Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško.

10. osnutek Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem,

Osnutek Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem.

11. osnutek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško za programsko obdobje 2015 - 2020 - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško za programsko obdobje 2015 - 2020 - (osnutek 2).

12. premoženjsko-pravne zadeve:
12./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2015,

Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2015.

12./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2015,

Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2015.

12./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / I.,

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / I..

12./4. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / I.,

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / I..

13. volitve in imenovanja:
13./1. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za finance in občinsko premoženje,
13./2. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti,
13./3. predlog Sklepa o imenovanju Komisije romske skupnosti.

Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za finance in občinsko premoženje.
Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti.
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije romske skupnosti.

***************
Obrazložitev župana k 1. točki dnevnega reda:
- sporočam, da je dne 12. 5. 2015 odstopila članica Občinskega sveta Sonja Bračun in ji je s tem dnem tudi prenehal mandat;