Seja - 5. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 23. 4. 2015

Vabilo:

Vabilo za 5. sejo Občinskega sveta.

*************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 4. seja.
Priloga 1 - TV Novo mesto

4. primarno zdravstveno varstvo v občini Krško:
4./1. osnutek Strategije primarnega zdravstvenega varstva v občini Krško (2015-2025),
...točka kasneje umaknjena z dnevnega reda...

Osnutek Strategije primarnega zdravstvenega varstva v občini Krško (2015-2025).

4./2. osnutek Odloka o koncesijah za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v občini Krško,
...točka kasneje umaknjena z dnevnega reda...

Osnutek Odloka o koncesijah za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v občini Krško.

5. predstavitev Letnega poročila 2014 družbe Rudar Senovo d. o. o.,

Letno poročilo 2014 družbe Rudar Senovo d. o. o.

6. volitve in imenovanja:
6./1. predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Krško,
...točka kasneje umaknjena z dnevnega reda...

6./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Ljudska univerza Krško,

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Ljudska univerza Krško.

6./3. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov občinske uprave (ustanovitelja) v svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD),
6./4. predlog Sklepa o imenovanju predstavnika uporabnikov v svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD).

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov občinske uprave (ustanovitelja) v svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD) in Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika uporabnikov v svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD).

7. osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško,

Osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško.

8. osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško.

9. predlog Sklepa o spremembi načrta vizualno komunikacijskih objektov (VKO),

Predlog Sklepa o spremembi načrta vizualno komunikacijskih objektov (VKO).
Načrt vizualno komunikacijskih objektov (VKO) - preglednica.
Načrt vizualno komunikacijskih objektov (VKO) - grafični prikazi.

10. predlog Sklepa o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva in pogrebnih stroškov,

Predlog Sklepa o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva in pogrebnih stroškov.

11. predlog Sklepa o izdaji predhodnega soglasja k predlogu Pokopališkega reda za pokopališče Zdole,

Predlog Sklepa o izdaji predhodnega soglasja k predlogu Pokopališkega reda za pokopališče Zdole.

12. predlog Sklepa o finančni pomoči Občini Bajina Bašta pri odpravi posledic naravne nesreče,

Predlog Sklepa o finančni pomoči Občini Bajina Bašta pri odpravi posledic naravne nesreče.

13. premoženjsko-pravne zadeve:
13./1. predlog Sklepa o ukinitvah javnega dobra št. 1 / 2015,

Predlog Sklepa o ukinitvah javnega dobra št. 1 / 2015.

13./2. predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice na nepremičninah parc.št. 149/5, parc.št. 149/3, parc.št. 149/2 in parc.št. 205/0, k.o. Senovo.

Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice na nepremičninah parc.št. 149/5, parc.št. 149/3, parc.št. 149/2 in parc.št. 205/0, k.o. Senovo.

**********************
Posredovanemu gradivu prilagamo povzetke poslovnih poročil javnih zavodov:

Šole in vrtec.
Ostali zavodi.