Seja - 4. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 4. seje Občinskega sveta

Zapis seje:

Zapisnik 4. seje Občinskega sveta.

*****************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., V. zgodovinskega jedra mesta Krško (za območje zemljišč s parcelnima številkama *79/1 in *79/2, k.o. Krško - območje nekdanje Železnine),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., V. zgodovinskega jedra mesta Krško.
Ureditvena situacija.

5. predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2015 in višini financiranja posameznih programov,

Sklep o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2015 in višini financiranja posameznih programov.
Letni program izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2015.

6. predlog Letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2014,

Sklep o sprejemu Letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2014.
Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2014.

7. informacija Občine Krško o vključenosti v družbo CeROD d.o.o.,

Sklep o seznanitvi z informacijo Občine Krško o vključenosti v družbo CeROD d.o.o..

8. premoženjsko-pravne zadeve:
8./1. predlog Sklepa o nakupu nepremičnin parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. Krško,

Sprejeti sklep o nadaljnjih pogajanjih s prodajalko nepremičnin.

8./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2015,

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2015.

9. sprejem letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem:
9./1. predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015,

Sklep o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015.
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015.
Seznam infrastrukturnih zadev 2015.

9./2. predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016,

Sklep o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016.
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016.
Seznam infrastrukturnih zadev 2016.

10. predlog Lokalnega programa za kulturo Občine Krško za obdobje 2015-2020,

Sklep o sprejemu Lokalnega programa za kulturo Občine Krško za obdobje 2015-2020.
Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015-2020.

11. predlog Letnega izvedbenega načrta kulture Občine Krško za leto 2015,

Letni izvedbeni načrt kulture Občine Krško za leto 2015.

12. predlog Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Krško ob naravni ali drugi nesreči,

Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Krško ob naravni ali drugi nesreči.

13. predlog Zaključnega računa proračuna Občine Krško za leto 2014,

Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 - odlok.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 - SD.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 - PD.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 - NRP.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 - obrazložitve.
Priloga 2.1. - NORP.
Priloga 2.2. - NORP - NRP.

14. predlog Sklepa o odpisu terjatev iz naslova najemnin iz knjigovodskih evidenc pri družbi Rudar Senovo d.o.o.,

Sklep o odpisu terjatev iz naslova najemnin iz knjigovodskih evidenc pri družbi Rudar Senovo d.o.o..

15. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško.

16. predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov v Občini Krško,

Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov v Občini Krško.

17. volitve in imenovanja:
17./1. predlog Sklepa o imenovanju članov Razvojnega sveta regije Posavje - (tajno glasovanje),

Sklep o imenovanju članov Razvojnega sveta regije Posavje.

17./2. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško.