Seja - 4. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 19. 3. 2015

Vabilo:

Vabilo za 4. sejo Občinskega sveta

*******************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 3. seja.

4. predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., V. zgodovinskega jedra mesta Krško (za območje zemljišč s parcelnima številkama *79/1 in *79/2, k.o. Krško - območje nekdanje Železnine),

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., V. zgodovinskega jedra mesta Krško (za območje zemljišč s parcelnima številkama *79/1 in *79/2, k.o. Krško - območje nekdanje Železnine).
Ureditvena situacija.
Stališča do pripomb.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., V. zgodovinskega jedra mesta Krško - NPB.

5. predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2015 in višini financiranja posameznih programov,

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2015 in višini financiranja posameznih programov.
Letni program izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2015.

6. predlog Letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2014,

Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2014.

7. informacija Občine Krško o vključenosti v družbo CeROD d.o.o.,

Informacija Občine Krško o vključenosti v družbo CeROD d.o.o.

8. premoženjsko-pravne zadeve:
8./1. predlog Sklepa o nakupu nepremičnin parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. Krško,

Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. Krško.

8./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2015,

Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2015.

9. sprejem letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem:
9./1. predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015,
9./2. predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016,

Sprejem letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem - uvod.
Predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2015.
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015.
Seznam infrstrukturnih zadev 2015.
Predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2016.
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016.
Seznam infrstrukturnih zadev 2016.

10. predlog Lokalnega programa za kulturo Občine Krško za obdobje 2015-2020,

Predlog sklepa o sprejemu Lokalnega programa za kulturo Občine Krško za obdobje 2015-2020.
Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015-2020.

11. predlog Letnega izvedbenega načrta kulture Občine Krško za leto 2015,

Predlog Letnega izvedbenega načrta kulture Občine Krško za leto 2015.

12. predlog Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Krško ob naravni ali drugi nesreči,

Predlog Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Krško ob naravni ali drugi nesreči.

13. predlog Zaključnega računa proračuna Občine Krško za leto 2014,

Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Krško za leto 2014 - odlok.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 - SD.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 - PD.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 - NRP.
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 - obrazložitve.
Priloga 2.1. - NORP
Priloga 2.2. - NORP NRP

14. predlog Sklepa o odpisu terjatev iz naslova najemnin iz knjigovodskih evidenc pri družbi Rudar Senovo d.o.o.,

Predlog Sklepa o odpisu terjatev iz naslova najemnin iz knjigovodskih evidenc pri družbi Rudar Senovo d.o.o..

15. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško.

16. predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov v Občini Krško,

Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov v Občini Krško.

17. volitve in imenovanja:
17./1. predlog Sklepa o imenovanju članov Razvojnega sveta regije Posavje - (tajno glasovanje),

Predlog Regionalne razvojne agencije Posavje - skupna lista kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Posavje.

17./2. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško.

Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško.