Seja - 3. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Dnevni red:

Sprejeti dnevni red 3. seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 3. seje Občinskega sveta.

**************************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. delovanje gospodarskih javnih služb:
4./1. predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa gospodarskih javnih služb za leto 2015 za območje občine Krško,
4./2. predlog Sklepa o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško,
4./3. predlog Sklepa o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode, odvajanje padavinske odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Krško.

Sprejeti sklepi - komunala 2015.
Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2015 za območje občine Krško.
Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2015 za območje občine Krško - priloga 1.
Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2015 za območje občine Krško - priloga 2.
Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb: Dejavnost oskrbe s pitno vodo v občini Krško.
Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb: Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Krško.
Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb: Dejavnost zbiranja in obdelave odpadkov v občini Krško.

4./4. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško.

4./5. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško.

5. predlog Letnega programa športa v občini Krško za leto 2015,

Letni program športa v občini Krško za leto 2015.

6. sprejem planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest:
6./1. predlog Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2015-2018),

Sklep o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2015-2018).
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2015-2018).

6./2. predlog Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2016-2019),

Sklep o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2016-2019).
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2016-2019).

7. predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015,

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015 - odlok.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015 - SD.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015 - PD.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015 - NRP.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015 - obrazložitve in prilogi.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015 - priloga 3.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015 - priloga 4.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015 - priloga 5.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015 - priloga 6.

8. predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016,

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2016 - odlok.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2016 - SD.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2016 - PD.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2016 - NRP.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2016 - obrazložitvi in prilogi.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2016 - priloga 3.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2016 - priloga 4.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2016 - priloga 5.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2016 - priloga 6.

9. predlog Sklepa o izdaji soglasja k Ceniku letovanja v počitniških objektih Občine Krško - TN Bučanje / Nerezine, Lošinj /,

Sklep o izdaji soglasja k Ceniku letovanja v počitniških objektih Občine Krško - TN Bučanje / Nerezine, Lošinj /.
10. osnutek Odloka o zagotovitvi sredstev v letih 2015 in 2016 za odpravo posledic poplav iz let 2010 in 2014 - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

11. osnutek Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Krško ob naravni ali drugi nesreči,
...osnutek sprejet...

12. volitve in imenovanja:
12./1. predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško,

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško.

12./2. predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.

12./3. predlog Sklepa o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK, predstavnika lokalne skupnosti,

Sklep o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK, predstavnika lokalne skupnosti.

12./4. predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občinskega sveta (ustanovitelja) v svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD),

Sklep o imenovanju predstavnika Občinskega sveta (ustanovitelja) v svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD).

12./5. predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občinskega sveta Občine Krško v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško,

Sklep o imenovanju predstavnika Občinskega sveta Občine Krško v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško.

12./6. predlog Sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško.

Sklep o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško.