Seja - 2. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Dnevni red:

Dnevni red 2. seje OS.

Zapisnik seje:

Zapisnik 2. seje OS.

**************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. seznanitev s povzetkom Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 za Posavsko statistično regijo,

Sklep.
Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2014-2016 za Posavsko statistično regijo.

5. predlog Predhodnega mnenja ustanovitelja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg za obdobje 2015-2019,

Predhodno mnenje ustanovitelja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg za obdobje 2015-2019.
Strateški načrt javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg za obdobje 2015-2019.
Strateški načrt javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg za obdobje 2015-2019 - priloga.

6. predlog Predhodnega mnenja ustanovitelja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško za obdobje 2015-2019,

Predhodno mnenje ustanovitelja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško za obdobje 2015-2019.
Strateški načrt javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško za obdobje 2015-2019.

7. predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško - 2014,

Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško - 2014.

8. predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2015,

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2015.

9. osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015,
...osnutek sprejet...

10. osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016,
...osnutek sprejet...

11. osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.

12. predlog Sklepa o izdaji soglasja k Statutu javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,

Sklep o izdaji soglasja k Statutu javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.

13. predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi tarifnih sistemov / VII.,

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi tarifnih sistemov / VII..

14. premoženjsko-pravni zadevi:
14./1. predlog Sklepa o ukinitvah javnega dobra št. 6 / 2014,
14./2. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2014 / V.,

Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 6 / 2014.
Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2014 / V..

15. izredna skupščina družbe Kostak d.d. Krško.

Sklep.