Seja - 2. seja Občinskega sveta Občine Krško - 15. 12. 2014

Vabilo:

Vabilo za 2. sejo Občinskega sveta.

***********************************
Gradivo k točki:

4. seznanitev s povzetkom Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 za Posavsko statistično regijo,

Dopis MDDSZEM.
RIN Sociala - Posavje.
RIN Sociala - Posavje - povzetek.

5. predlog Predhodnega mnenja ustanovitelja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg za obdobje 2015-2019,

Predlog Predhodnega mnenja ustanovitelja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg za obdobje 2015-2019.
Strateški načrt javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg za obdobje 2015-2019.
Strateški načrt javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg za obdobje 2015-2019 - priloga.

6. predlog Predhodnega mnenja ustanovitelja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško za obdobje 2015-2019,

Predlog Predhodnega mnenja ustanovitelja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško za obdobje 2015-2019.
Strateški načrt javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško za obdobje 2015-2019.

7. predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško - 2014,

Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško - 2014.

8. predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2015,

Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2015.

9. osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015,

Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - odlok.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - SD.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - PD.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - NRP.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - obrazložitve in priloge.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - priloga 3.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - priloga 4.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - priloga 5.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 - priloga 6.

10. osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016,

Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - odlok.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - SD.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - PD.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - NRP.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - obrazložitve in priloge.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - priloga 3.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - priloga 4.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - priloga 5.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 - priloga 6.

11. osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje - nov osnutek.

12. predlog Sklepa o izdaji soglasja k Statutu javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k Statutu javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.

13. predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi tarifnih sistemov / VII.

Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi tarifnih sistemov / VII.

14. premoženjsko-pravni zadevi:
14./1. predlog Sklepa o ukinitvah javnega dobra št. 6 / 2014,

Predlog Sklepa o ukinitvah javnega dobra št. 6 / 2014.

14./2. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2014 / V..

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2014 / V.