Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Vodja oddelka

Matjaž Pirc, po pooblastilu direktorice občinske uprave v.d. vodje oddelka


Tajništvo oddelka

Milena Turk
T: 07/ 498 12 75
E: milena.turk@krsko.si


Naloge in pristojnosti

 • pripravlja predpise, podeljuje koncesije, izdeluje razvojne programe, vodi investicije, nadzira in upravlja s premoženjem, za naslednje obvezne in izbirne gospodarske javne službe:
 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • oskrba z industrijsko in požarno vodo,
 • vzdrževanje občinskih javnih cest, s prometno signalizacijo in z zimsko službo,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališč, pogrebne storitve,
 • urejanje in vzdrževanje ulic, trgovin in cest v mestnih naseljih, ki niso razvrščena med državne ceste,
 • oskrba s toplotno energijo,
 • gradnja, upravljanje širokopasovnih povezav
 • oskrba s plinom,
 • nadzor hišnih plinskih napeljav,
 • urejanje javnih parkirišč,
 • javna razsvetljava v naseljih,
 • javni potniški promet.
 • organizira gradnjo javnih objektov

Oddelek izdaja

 • smernice in mnenja za prostorske akte,
 • odločbe za plačilo komunalnega prispevka na območjih za katere ni izdelan program opremljanja stavbnih zemljišč.


Deli novico še z drugimi