Pogosta vprašanja

Socialno varstvene pomoči

Komu je namenjena pomoč ob rojstvu otroka?

Pomoč ob rojstvu otroka se upravičencu izplača na podlagi uradne evidence o rojstvu otroka in stalnem bivališču. Postopek na osnovi z Občino Krško sklenjene pogodbe vodi Center za socialno delo (CSD), ki enkrat mesečno izplačuje tovrstne denarne pomoči. Kot osnovo za izplačilo na CSD dostavite fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige. Višina pomoči, ki jo ob rojstvu namenja Občina Krško znaša 300 EUR.

Kdo je upravičen do enkratne socialno varstvene pomoči?

Po odloku o socialno varstvenih pomočeh v občini Krško se vloga za enkratno denarno pomoč odda na Centru za socialno delo, ki odloči o upravičenosti posameznika do finančnih sredstev v primeru začasne materialne ogroženosti. V nadaljevanju so izpostavljeni nekateri primeri enkratne denarne pomoči:

 • pomoč pri nakupu šolskih potrebščin,
 • ozimnica ali kurjava,
 • doplačila zdravil, ortopedskih pripomočkov, če jih ne krije ZZZS,
 • kritje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in osebnih potreb upravičencev pri plačilu socialno varstvenih storitev,
 • enkratna pomoč za rejence...

Pomoč na domu

Kdo v občini izvaja pomoč na domu?

Pomoč na domu v občini Krško izvaja Center za socialno delo Krško, CKŽ 11, 8270 Krško.

Kdo so upravičenci storitev pomoči na domu?

Upravičenci storitve pomoči na domu so:

 • osebe stare nad 65 let, katerim lahko občasna pomoč ali nekaj urna dnevna pomoč omogoča bivanje doma, tako, da jim institucionalno varstvo ni potrebno; ali da taka oblika pomoči omogoči družini uporabnika pomoč v času, ko ni možnosti sprejema v institucionalno varstvo,
 • osebe s statusom invalida (po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih) oz.
 • invalidi prve kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji,
  druge osebe, ki jim je priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo,
 • kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, če jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo.

Cene storitve pomoči na domu?

V okvir storitev pomoči na domu ne sodijo opravila, ki niso v neposredni zvezi z uporabnikom storitve in njegovim najožjim življenjskim okoljem. Cena storitve pomoči na domu je s strani občine Krško subvencionirana, prav tako krije občina Krško vse stroške vodenja postopka. Po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvene storitve, pa lahko upravičenci uveljavljajo tudi dodatne olajšave pri plačilu storitve.

Šolstvo

Kdo subvencionira šolsko prehrano?

Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) vsako leto subvencionira šolsko prehrano najbolj ogroženim učencem v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah (Ur. List RS, št. 34/04). MŠŠ vsako leto v začetku šolskega leta pošlje na občine razdelilnik upravičencev po posameznih šolah. Podatke zbere občina na predlog šol in jih posreduje na MŠŠ.

Predšolska vzgoja

Kdaj je potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca, da se bo znižano plačilo vrtca uveljavilo z dnem vključitve otroka v vrtec (npr. da gre otrok v vrtec s 1. septembrom) in za katero obdobje je s tem znižano plačilo vrtca urejeno?

Za otroke, ki se vključijo v vrtec med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddajo vlogo najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo. Če je otrok sprejet in vključen v vrtec s 1. septembrom, je potrebno, da je vloga za znižano plačilo vrtca oddana najkasneje do 17.avgusta.

Na podlagi oddane vloge za znižano plačilo vrtca pristojni občinski upravni organ izda odločbo o višini plačila za program vrtca, ki velja za koledarsko leto, in sicer do konca koledarskega leta (razen, če vmes ne pride do sprememb, zaradi katerih se plačilo določi na novo). V primeru, da gre otrok prvič v vrtec s 1.9.2007, in starši pravočasno oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca, mu pristojni občinski upravni organ izda odločbo o višini plačila za program vrtca za čas od 1.9.2007 do 31.12.2007.

Kdaj je potrebno vlogo za znižano plačilo vrtca ponovno oddati, če je otrok že vključen v vrtec, da se znižano plačilo vrtca uveljavi s 1. januarjem naslednjega leta?

Za otroke, ki so že vključeni v vrtec, se znižano plačilo vrtca uveljavi s 1. januarjem naslednjega leta in velja do konca tega koledarskega leta (razen, če vmes ne pride do sprememb, zaradi katerih se plačilo določi na novo), če starši oddajo vlogo praviloma do 15. novembra tekočega leta.

Kaj se zgodi v primeru, ko vloga za znižano plačilo vrtca ni oddana ali je oddana prepozno?

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, torej vloge za znižano plačilo vrtca ne oddajo, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila, ki znaša 80% cene programa, v katerega je vključen otrok. Če starši vlogo oddajo, vendar prepozno, se znižano plačilo vrtca uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo.

Vloga za znižano plačilo vrtca je oddana, izdana je tudi odločba o višini plačila za program vrtca, od časa oddaje vloge pa je prišlo do sprememb.  Katere spremembe je potrebno sporočiti,  kdaj  in  kako,  da se plačilo vrtca določi na novo v istem koledarskem letu?

Plačilo se določi na novo,  če se med letom spremeni število družinskih članov ali če pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov ali spremembe vrste virov dohodkov ali do namestitve otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva.   Vlagatelj je dolžan sporočiti pristojnemu občinskemu organu, ki je izdal odločbo o znižanem plačilu, tudi spremembo stalnega prebivališča.

Spremembo mora vlagatelj sporočiti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni, ko je sprememba nastala, in sicer tako, da napiše dopis, v katerem navede nastalo spremembo ter priloži ustrezno dokazilo (npr.potrdilo zavoda za zaposlovanje).  Sprememba se ugotavlja na osnovi ustreznega dokumenta. Novo plačilo se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.

Koliko znaša plačilo vrtca?

Plačilo vrtca je odvisno od plačilnega razreda, v katerega je vlagatelj uvrščen z odločbo o višini plačila za program vrtca, tako da znašajo plačila 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% ali 80% od cene programa, v katerega je vključen otrok. Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so oproščeni plačila vrtca. Plačila so oproščeni tudi rejenci. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila, to je 80% cene programa, v katerega je vključen otrok.

Kultura

Kako so sofinancirana društva, samostojni ustvarjalci na področju kulture in drugi izvajalci kulturnih programov v občini Krško? Kakšna so merila za izbor programov in projektov na področju kulture in kdo odloča o izboru?

Kulturna društva, ki imajo sedež v občini Krško, samostojni ustvarjalci s statusom in bivališčem v Občini Krško in drugi izvajalci (npr. zasebni zavodi) se vsako leto s svojimi programi in projekti prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v občini Krško. Razpis je objavljen, predvidoma oktobra, v Uradnem listu RS in je odprt 30 dni od objave.

Župan občine pred začetkom postopka javnega razpisa imenuje strokovno komisijo, ki pregleda in oceni prispele popolne prijave v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Krško. Pomembno določilo javnega razpisa je popolna prijava, saj prijave po poteku razpisnega roka ni mogoče dopolnjevati. To je posebnost na področju javnih razpisov, ki jo določa krovni zakon na področju kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Ur. l. RS, 96/02) v svojem 116. členu. Nepopolne in nepravočasne prijave so zavržene s sklepom in jih strokovna komisija ne obravnava.  Predlog komisije potrdi župan in o izboru oziroma sofinanciranju programov in projektov izda odločbo.

Prijavitelji s podpisom pogodbe postanejo izvajalci kulturnih programov in projektov in se zavežejo k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. O poteku in zaključku sofinanciranega programa oziroma projekta morajo seznaniti sofinancerja; pred prireditvijo z vabilom, po prireditvi pa s poročilom na osnovi katerega Občina nakaže odobrena sredstva. Programi in projekti morajo biti izvedeni do konca tekočega leta.

Kako Občina Krško sofinancira obnovo nepremične kulturne dediščine? Kateri so pogoji za prijavo obnove?

Del Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v občini Krško je namenjen tudi projektom na področju obnove nepremične kulturne dediščine. Projekte obnove lahko prijavo lastniki za tiste objekte, ki so vpisani v Register nepremične dediščine. Register vodi Ministrstvo za kulturo RS in je na voljo na spletni strani http://www.mk.gov.si/. Razpis je objavljen, predvidoma oktobra, v Uradnem listu RS in je odprt 30 dni od objave.

Župan občine pred začetkom postopka javnega razpisa imenuje strokovno komisijo, ki pregleda in oceni prispele popolne prijave v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Krško. Pomembno določilo javnega razpisa je popolna prijava, ki je po poteku razpisnega roka ni mogoče dopolnjevati. To je posebnost na področju javnih razpisov, ki jo določa krovni zakon na področju kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Ur. l. RS, 96/02), 116. člen. Ena izmed obveznih prilog je mnenje pristojne konservatorke z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Območne enote Ljubljana.

Prijavitelji s podpisom pogodbe postanejo izvajalci kulturnega projekta in se zavežejo k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. O poteku in zaključku sofinanciranega projekta obnove morajo sofinancerju poslati poročilo s priloženimi fotokopijami računov za izvedena dela. Na osnovi ustreznega in popolnega poročila, 30 dan po prejemu le-tega, Občina nakaže odobrena sredstva. Projekti morajo biti izvedeni do konca tekočega leta.

Kaj potrebujejo lastniki nepremičnin, kadar prodajajo nepremičnino, ki stoji na območju kulturne dediščine ali pa je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena? Kje je na voljo obrazec, kje dobijo potrdilo in kakšen je strošek za pridobitev potrdila?

Na območju občine Krško so za kulturni spomenik lokalnega pomena razglašeni sakralni objekti in nepremičnine v lasti občine, nekaj delov občine pa je razglašenih za območja kulturne dediščine (npr. mestno jedro Krško, arheološko najdišče Drnovo - Neviodunum). Vsa evidentirana nepremična dediščina je vpisna v Register nepremične kulturne dediščine (v nadaljevanju RKD), ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS in je na voljo na spletni strani MK (http://www.mk.gov.si/). Z območja Občine Krško je bilo na dan 21. 6. 2007 v Register vpisanih 317 enot, od tega  je 5 enot razglašenih za kulturni spomenik državnega pomena in 24 enot za kulturni spomenik lokalnega pomena, v postopku vpisa je 54 enot.

RKD je uradna zbirka podatkov, ki vsebuje osnovne podatke o posameznih enotah nepremične kulturne dediščine na območju Republike Slovenije.  Pobudo za vpis v RKD lahko da vsaka pravna ali fizična oseba, predloge za vpis pa pripravljajo pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS), za občino Krško je to OE Ljubljana. Odločbo o vpisu izda minister za kulturo RS.

Zakonsko podlago RKD zagotavljata Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD, Ur. l. RS, št. 7/99) in Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 25/02).

V omenjenem zakonu (ZVKD) je v 63. členu določena predkupna pravica, ki jo lahko za področje spomenika uveljavljata lokalna skupnost in država. V skladu z navedenim členom mora lastnik spomenika ali posesti v območju kulturne dediščine o nameravani prodaji in o pogojih prodaje obvestiti predkupnega upravičenca, torej za območje občine Krško mora lastnik obvestiti Občino Krško, Oddelek za družbene dejavnosti.

Obrazec o nameravani prodaji spomenika je na voljo na spletni strani Občine http://www.krsko.si// ali pa na omenjenem oddelku. Občina Krško mora lastniku o uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice v 30 dneh izdati potrdilo, ki je po 22. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS št. 114/05 UPB) oproščeno takse.

Mladi

Kako Občina Krško sofinancira dejavnost društev in organizacij na področju dela z otroki in mladino?

Občina Krško vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Krško. Razpis je predvidoma objavljen oktobra v Uradnem listu RS in je odprt 30 dni od objave.

Župan občine pred začetkom postopka javnega razpisa imenuje strokovno komisijo, ki pregleda in oceni prispele popolne prijave v skladu z Merili javnega razpisa. Komisija pripravi predlog sofinanciranja, ki ga s sklepom potrdi župan.

Prijavitelji s podpisom pogodbe postanejo izvajalci programov za otroke in mladino v občini Krško in se zavežejo k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. O poteku in zaključku sofinanciranega programa morajo seznaniti sofinancerja; npr. pred prireditvijo z vabilom, po prireditvi pa morajo poslati poročilo na osnovi katerega, 30 dan po prejemu ustreznega poročila, Občina nakaže odobrena sredstva. Programi morajo biti izvedeni do konca tekočega leta.

Ob tem s sredstvi na postavki Sredstva za delovanje društev in organizacij občina sofinancira tudi Zvezo prijateljev mladine.

Tehnična kultura

Katere dejavnosti obsega področje tehnična kultura? Na kakšen način programe in projekte na področju tehnične kulture sofinancira Občina Krško?

Področje tehnične kulture v občini Krško zajema dejavnost radioamaterstva, jamarstva, modelarstva, potapljanja z avtonomno potapljaško opremo in astronomije. To so dejavnosti, ki se odvijajo v okviru društev, ki imajo sedež v občini Krško.

Občina programe sofinancira na osnovi javnega razpisa, ki je objavljen, predvidoma oktobra, v Uradnem listu RS in je odprt 30 dni od objave.

Župan občine pred začetkom postopka javnega razpisa imenuje strokovno komisijo, ki pregleda in oceni prispele popolne prijave v skladu z Merili javnega razpisa. Komisija pripravi predlog sofinanciranja, ki ga s sklepom potrdi župan.

Prijavitelji s podpisom pogodbe postanejo izvajalci programov na področju tehnične kulture v občini Krško in se zavežejo k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. O poteku in zaključku sofinanciranega programa morajo seznaniti sofinancerja; npr. pred prireditvijo z vabilom, po prireditvi pa morajo poslati poročilo na osnovi katerega, 30. dan po prejemu ustreznega poročila, Občina nakaže odobrena sredstva. Programi morajo biti izvedeni do konca tekočega leta.

Okolje in prostor

Kaj je lokacijska informacija?

Lokacijska informacija je dokument, ki na enem mestu združuje podatke in pogoje (zahteve, obveznosti ter prepovedi), ki se nanašajo na posamezno zemljiško parcelo oziroma več zemljiških parcel. Lokacijska informacija na enem mestu poda vse relevantne javnopravne režime (t.i. prostorske režime), ki jih morajo pri svojem razpolaganju z nepremičninami upoštevati investitorji ter na katere morajo biti pozorne stranke v pravnem prometu oziroma razpolaganju z nepremičninami. Lokacijska informacija je potrdilo iz uradne evidence, kar pomeni, da se vsa v njej potrjena dejstva štejejo za dokazana.
Poudariti je potrebno, da to ni odločba, saj se z njo nikakor ne odloča o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke. Lokacijska informacija je tako zgolj listina oziroma dokazno sredstvo, ki jo je možno uporabiti samostojno oziroma za dokazovanje določenih dejstev v nadaljnjih postopkih. Dejstvo, da ne gre za odločbo, je pomembno predvsem z vidika udeleževanja strank v postopku ter možnosti pritoževanja, oboje je namreč izključeno.

Lokacijsko informacijo izda za urejanje prostora pristojen občinski upravni organ tiste občine, na katere območju leži zemljišče, ki je predmet poizvedovanja zainteresiranega investitorja oziroma druge pravne ali fizične osebe.

Kakšen je namen in vsebina lokacijske informacije?

Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora je dolžan vsakomur na zahtevo izdati lokacijsko informacijo. V zahtevi je potrebno navesti namen, zaradi katerega se lokacijska informacija potrebuje. Glede na izražen namen vsebuje lokacijska informacija podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. Na zahtevo se lokacijski informaciji priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta.
Če se za območje oziroma zemljišče, na katerega se nanaša lokacijska informacija, pripravlja sprememba prostorskega akta, je v  lokacijski informaciji to treba posebej navesti. Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb prostorskega akta.

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse.

Kaj je potrdilo o namenski rabi zemljišča?

Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega načrta. Potrdilo o namenski rabi zemljišča velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. Če se za zemljišče, na katerega se potrdilo nanaša, pripravljajo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta, je to potrebno v potrdilu posebej navesti.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku.

Kdo lahko pridobi lokacijsko informacijo?

Z dnem uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) ne glede na določbe drugih predpisov predložitev lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna v nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam. Lokacijska informacija ali potrdilo o namenski rabi prostora z dnem uveljavitve tega zakona ni več pogoj za izvedbo enostavnih posegov v prostor.

Kaj mora vsebovati zahteva za izdajo lokacijske informacije?

Zahteva za lokacijsko informacijo mora vsebovati:

 • navedbo organa, kateremu se pošilja,
 • osebno ime, firmo oziroma ime vložnika (oziroma navedbo zastopnika ali pooblaščenca),
 • prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
 • številko zemljiške parcele ter navedbo katastrske občine, v kateri se parcela nahaja (če pa je parcel več in se nahajajo v večjih katastrskih občinah, pa navedbo številk parcel po posameznih katastrskih občinah),
 • navedbo namena, za katerega se lokacijsko informacijo potrebuje (to omogoča občinskemu upravnemu organu, da izbere primerno vrsto lokacijske informacije, ki naj se izda ter da navaja zgolj tista dejstva, ki so relevantna glede na izražen namen),
 • skladno z upravnim postopkom je potrebno predložiti tudi upravno takso. V primeru, da želi vložnik kot prilogo k lokacijski informaciji prejeti tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta, mora to v vlogi posebej navesti. V kolikor vlagatelj razpolaga tudi z ažurno (čim novejšo) kopijo iz zemljiškega katastra, je priporočljivo, da vlogi priloži tudi to, saj utegne s tem občinskemu upravnemu organu olajšati urbanistično identifikacijo zemljiške parcele in s tem nekoliko pospešiti postopek, ni pa to obvezen del zahteve za izdajo lokacijske informacije.

Gospodarstvo

Katere institucije je Občina Krško ustanovila oz. soustanovila z namenom spodbujanja razvoja gospodarstva?

CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO

Njegov osnovni namen je  pospeševanje gospodarstva na območju občine Krško, pri čemer z različnimi projekti vzpodbujamo nastanek novih podjetnikov in podjetij ter sodelujemo z lokalnimi, državnimi in drugimi institucijami, ki imajo vpliv na gospodarski razvoj.

Center za podjetništvo in turizem Krško obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetnikom, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom nudi:

 • izdelavo poslovnih načrtov in investicijskih programov,
 • splošno podjetniško svetovanje,
 • specialistično podjetniško svetovanje,
 • svetovanje na področju osnov elektronskega poslovanja,
 • možnost subvencioniranega svetovanja (program vavčerskega svetovanja),
 • promocijo podjetništva, turizma in rokodelskih izdelkov preko spletni strani.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE

Ustanoviteljice RRA Posavje so poleg Občine Krško tudi Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki in Občina Sevnica. 
 
Naloge Regionalne razvoje agencije Posavje:

 • koordiniranje aktivnosti in izdelava Regionalnega razvojnega programaPosavja,
 • izvajanje finančnih vzpodbud za podjetnike,
 • vzpodbujanje in razvoj lokalnih iniciativ, svetovanje zanje in njihovokoordiniranje,
 • vrednotenje, promocija in trženje neizkoriščenih razvojnih potencialov,
 • aktiviranje in razvoj kadrov za podjetništvo,
 • razvoj človeških virov, vodenje projekta Posavska štipendijska shema ,
 • regionalna koordinacija programov tuje pomoči (programi EU in drugi),
 • promocijske aktivnosti pri vključevanju domačih organizacij v mednarodne organizacije idr.

Kako občina z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini Krško sofinancira dejavnost podjetij in strokovnih društev na področju podjetništva?

Občina Krško na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško vsako leto objavi Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško. Razpis je objavljen predvidoma septembra, v Uradnem listu RS. Razpisna dokumentacija je na voljo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško in na spletni strani http://www.krsko.si//. Za informacije se prijavitelji lahko obrnejo na omenjeni oddelek in na višjo svetovalko za malo gospodarstvo in turizem Ireno Mesinger (07/ 498 12 92 irena.mesinger@krsko.si).

Stanovanjsko področje

Kako do najema neprofitnega stanovanja?

Prosilec poda vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem, ko je v občini Krško podan javni razpis. Razpise objavljamo v Posavskem obzorniku oz. v drugih v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani www.krsko.si. Neprofitno stanovanje se dodeli za nedoločen čas. Javni razpis objavimo takrat, ko imamo določena stanovanja za najem prosta ali pa bodo v nekem predvidenem obdobju na razpolago, zato čas in pogostost razpisov ni mogoče vnaprej napovedovati.  

Kdo lahko zaprosi za najem neprofitnega stanovanja?

Za neprofitno stanovanje lahko zaprosi vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije oz. državljan EU,
 • ima stalno prebivališče v občini Krško,
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavb,
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,
 • da dohodki prosilca in ostalih družinskih članov ne presegajo določenega dohodkovnega cenzusa.   

Kako uveljaviti subvencijo najemnine?

Vloge za subvencijo najemnine se od 1.12.2011 oddajajo na Centru za socialno delo, kjer je stopil v veljavo nov zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vloge in vse potrebne informacije vam posredujejo na Centru za socialno delo.

Turizem

Kdo v občini Krško izvaja informacijsko dejavnost na področju turizma?

Turistično informacijski center Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
Telefon: 00386 (0)8 205 18 00, 00386 (0)7 490 22 21,
e-pošta: tic.krsko@cptkrsko.si
splet: www.turizemkrsko.si , www.visitkrsko.com

Center za podjetništvo in turizem Krško
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško
Telefon: 00386 (0)7 490 22 21
e-pošta: info@cptkrsko.si
splet: www.cptkrsko.si

Interesentom posredujejo pisne, ustne in internetne informacije o turistični ponudbi v občini Krško. Pripravljajo programe za obisk in ponudbo posameznih ponudnikov v občini. Pomagajo organizirati promocijske aktivnosti in delujejo pri pospeševanju turistične dejavnosti. Centra ponujata vse turistične storitve in sta specializirana za obiske kulturnih prireditev in izletov. Pri njih lahko dobite tiskane promocijske materiale o turistični ponudbi v občini Krško in Posavju v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, prav tako pa se lahko dogovorite za brezplačen sprehod po Krškem ali obiščete lepote okoliških krajev.

Kako Občina Krško sofinancira dejavnost društev na področju turizma?

Občina Krško vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti Občinske turistične zveze in turističnih društev v občini Krško in Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Krško. Razpisa sta  predvidoma objavljena v juliju v Uradnem listu RS. Razpisna dokumentacija je na voljo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Za informacije se prijavitelji lahko obrnejo na omenjeni oddelek in na višjo svetovalko za malo gospodarstvo in turizem Ireno Mesinger (07/ 498 12 92 irena.mesinger@krsko.si).

Kje prenočiti?

Splet: www.turizemkrsko.si

Kmetijstvo

Kdo so upravičenci do proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško?

 • Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva - fizične osebe, mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško,
 • registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine in regije in območja Slovenije;
 • pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz občine Krško.

Kje in kdaj je objavljen javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško?

Javni razpis je objavljen po sprejetju proračuna občine in sicer v uradnem listu RS, na oglasni deski Upravne enote Krško, na oglasni deski vseh KS v občini Krško, Kmetijski svetovalni službi Krško, Kmečki zadrugi Bohor in Krško, spletni strani Občine Krško, lokalnem časopisu ter radijskih medijih.

Za katere ukrepe se dodeljujejo proračunska sredstva za ohranjanje in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško?

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2007-2013 ( Ur. list RS št. 59/07). Višina sredstev in vrsta ukrepov se določijo vsako leto s sprejemom proračuna.

Kdo lahko odda prijavo po elementarnih nesrečah v kmetijstvu?

Škodo lahko prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na prizadetih kulturah in le ta znaša več kot 30%, na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa več kot 20% in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo  KMG-MID. Velikost prijavljene površine zemljišč mora biti večja od 1ha primerljivih kmetijskih površin.

Kdo ocenjuje in potrjuje oceno škode po elementarnih nesrečah?

Na občinski ravni začasno oceno opravi občinska komisija, ki jo posreduje regijski komisiji. Končno oceno poda državna komisija, katero potrdi Vlada.

Kdaj bodo izplačana sredstva v primeru elementarne nesreče?

Nastala škoda bo sanirana, oziroma bodo sredstva izplačana v primeru, če bo Vlada RS odločila, da se za sanacijo škode v kmetijstvu namenijo potrebna sredstva in bo sprejet program odprave posledic naravne nesreče na državni ravni.

Poslovanje z gospodarskimi subjekti

Na kakšen način gostinec oz. kmet prijavi oz. spremeni obratovalni čas gostinskega obrata?

Če gostinec oz. kmet na območju občine Krško na novo odpira gostinski obrat, spreminja obratovalni čas gostinskega obrata ali spreminja naziv matičnega podjetja in predhodno že izpolnjuje vse pogoje določene z Zakonom o gostinstvu in drugimi predpisi, spremembo prijavi na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Obratovalni čas gostinskega obrata se določi na podlagi Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško (Uradni list RS, št. 23/07).

Upravna taksa po tarifi številka 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 42/2007, ZUT-UPB3, 126/2007, 88/10-ZUT-H) v znesku 22,66€ se plača po položnici na račun: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, namen plačila: upravne takse, št. SI56 0110 0454 0309 103, REFERENCA 11 75531-7111002-2012. Stranka lahko prejme položnico na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Na kakšen način lahko gostinec ali kmet izredno podaljša obratovalni čas gostinskega obrata?

Glede na že prijavljen obratovalni čas gostinskega obrata lahko gostinec ali kmet:

 • izjemoma podaljša obratovalni čas do 4. ure naslednjega dne ob raznih prireditvah (veselice, lokalni prazniki, plesi, proslave društev in podobno...) ob pogojih, da gostinec ali kmet, ki prireditev organizira Upravni enoti Krško ali Policijski postaji Krško priglasi prireditev ter pridobi vsa potrebna soglasja ter
 • v primeru raznih prireditev zaprtega tipa (proslave, srečanja, praznovanja rojstnih dni in podobno) ob pogojih, da gostinec poskrbi, da v tem času v gostinski obrat oz. kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.

Upravna taksa po tarifi številka 4 Zakona o upravnih taksah (URADNI LIST  RS, ŠT. 42/07,126/07 IN 88/10) znaša 4,54€.

Kako pridobiti soglasje za prodajo izven prodajaln (npr. prodaja na stojnicah pri raznih prireditvah ali sejmih)?

Stranka, ki želi prodajati izdelke izven prodajalne (suha roba, tekstilni izdelki, časopisi in podobno, razen živilskih izdelkov) poda na Oddelek za gospodarske dejavnosti Občine Krško,  vlogo za prodajo izven prodajaln, kjer navede:

 • naziv matične firme,
 • kje in kdaj bo potekala prodaja izven prodajalne,
 • kaj se bo prodajalo,
 • površino v m2, ki jo bo npr. stojnica zavzemala.

Stranka mora vlogi predložiti dokumente iz katerih je razvidna registracija in dejavnost firme (npr. priglasitveni list).

Upravna taksa po tarifi številka 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB3, Ur. list RS, št. 42/2007) v znesku 17,73€ se plača po položnici na račun: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, namen: upravne takse, št. SI56 0125 4454 0309 123 11 75531-7111002-2007. Stranka lahko prejme položnico na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Na podlagi Odloka o občinskih taksah na območju občine Krško se skladno s tarifno številko 1 zaračuna tudi občinska taksa.

Pogrebno pokopališka služba

1. Kako se plačuje najemnina za grobni prostor?

Račun za najemnino za grobni prostor se izda enkrat letno, praviloma v mesecu juniju. Višine se razlikujejo glede na vrsto grobnega prostora.

2. Kaj je velikost grobnega prostora?

Velikost grobnega prostora se določi glede na njegovo širino, zato ločimo enojni, dvojni, trojni, četvorni,… in žarni grob. Praviloma pa so v uporabi dvojni grobni prostori.

3. Ali je možno prestaviti posmrtne ostanke iz enega na drugo pokopališče?

Seveda je možno. Za dovoljenje se zaprosi na upravno enoto, kjer je sedanji pokop. Tam dobite tudi vse informacije, katera dokumentacija je potrebna za izvedbo postopka.

4. Kaj storiti ob smrti svojca na domu?

Najprej poklicati dežurno službo Zdravstvenega doma ali na center za obveščanje št. 112. Po obisku zdravnika na domu pokličete službo pogrebne dejavnosti (07 48 17 227) ali na št. 041 615 341, kjer se dogovorite o izvedbi storitve.

5. Kaj storiti ob smrti svojca v bolnišnici?

Po sprejemu obvestila o smrti svojca iz bolnišnice, doma starejših občanov ali drugega javnega zavoda, se najprej obrnite na pogrebno službo (št. 041 615 341), kjer dobite nasvet z nadaljnjimi postopki.

6. Čas in kraj pogrebne svečanosti

Ob sprejemu naročila se, na sedežu podjetja, z naročnikom dogovori čas in kraj pogrebne svečanosti. Ravno tako se uredijo vsa potrebna potrdila in obrazci ter ostale podrobnosti za izvedbo pogrebne svečanosti.

Ceste, javna razsvetljava, javne površine, prometna signalizacija

 

1. Kdo je zadolžen za vzdrževanje občinskih javnih cest, javnih površin in javne razsvetljave in v kakšnem obsegu?

Kategorizirane občinske ceste so razdeljene na občinske in krajevne ceste. Za redno in zimsko vzdrževanje občinskih cest (lokalne ceste (LC), zbirne ceste (LZ), mestne in krajevne ceste (LK) in javne poti I. reda (JP1)) je zadolžen koncesionar (Kostak d.d.), za redno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest (javne poti II. reda (JP2), pa je zadolžena posamezna krajevna skupnost, v kateri se cesta nahaja.

Za vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave je zadolžen koncesionar (Kostak d.d.).

2. Kako predlagati postavitev prometnega znaka ali prometnega ogledala?

Vlogo za postavitev prometnega znaka ali prometnega ogledala se lahko odda na Občino Krško ali na Kostak d.d., ki posamezen primer obravnava in opravi terenski pregled. Na podlagi ugotovitve in potrditve s strani Občine Krško, se lahko le ta tudi postavi v najkrajšem možnem času.

3. Komu posredovati opažanja o stanju na občinskih javnih cestah, javnih površinah in javni razsvetljavi?

Vsa opažanja, ki so povezana z vzdrževanjem občinskih javnih cest, javnih površin in javne razsvetljave, se lahko posredujejo na Občino Krško (oddelek za gospodarsko infrastrukturo) ali pa direktno na vzdrževalca Kostak d.d., ki bosta problematiko obravnavala in jo v primeru upravičenosti tudi rešila v čim krajšem času.

4. Kako poteka izvajanje zimske službe?

Zimska služba je namenjena zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti kategoriziranih občinskih cest. Izvaja se od 15. novembra do 15. marca v prihodnjem letu. Posipanje se prične izvajati takoj, ko se na cestišču zazna pojav poledice ali pa se izvede preventivno posipanje na odsekih, kjer se pogosto pojavlja poledica. Odstranjevanje snega se prične, ko je na vozišču 5 – 10 cm snega in še vedno sneži, promet pa je možen z uporabo zimske opreme.

5. Kakšno stanje cest lahko pričakujem v zimskem času?

V zimskem času na cestah ni možno zagotavljati razmer, kot smo jih vajeni v toplem in suhem vremenu. Zaradi tega morajo udeleženci v prometu v času sneženja in temperatur pod ničlo tudi sami poskrbeti za varno vožnjo in sicer s predpisanimi zimskimi pnevmatikami oz. uporabo verig v primeru obilnejšega sneženja, ne pa zagotavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja. Pri odstranjevanju snega se upoštevajo prioritete, ki do določene v izvedbenem programu zimske službe. Sneg se praviloma odstrani v 48 urah po prenehanju sneženja s cest.

Šteje se, da so ceste  v zimskem času prevozne, če so prevozne z uporabo snežnih verig. Ceste so neprevozne in se začasno zaprejo, če je snega toliko, da tudi z uporabo verig, vožnja ni mogoča. To pomeni, da je na vozišču več kot 15 cm snega. Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet oviran zaradi ostanka snega na vozišču in je vožnja mogoča z uporabo zimske opreme oz. snežnih verig.

6. Zakaj tako dolgo traja, da pride plug ali posipalec v našo ulico?

Pri odstranjevanju snega se upoštevajo prioritete, ki so določene v izvedbenem programu zimske službe. Najvišjo prioriteto imajo bolj izpostavljene in višinske ceste. Sneg se praviloma odstrani v 48 urah po prenehanju sneženja s cest.

7. Kontaktne številke:

V primeru nujnih in interventnih situacij na cestah in nedelujočih semaforjev pokličite Center za obveščanje 112.

Občina Krško: Damijana Dušak, 07/498 12 75, damijana.dusak@krsko.si

Kostak d.d.: pisarna GJS – kolektivne rabe, 07/481 72 85, gjs-kr@kostak.si 

Komunalni prispevek

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača Občini Krško.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:

 • se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme;
 • se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu;
 • izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta;
 • izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.

V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture (vodovod in/ali kanalizacijo), se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.

Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:

 • na zahtevo zavezanca;
 • ob prejemu obvestila s strani Upravne enote Krško v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
 • po uradni dolžnosti.

Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je plačan komunalni prispevek.

Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku.

Sofinanciranje ind. hišnih kanal. priklj. in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode

" Občina Krško bo tudi v letu 2012 izvedla javni razpis za Sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode. Javni razpis za sofinanciranje bo objavljen v Posavskem obzorniku predvidoma v mesecu marcu oz. aprilu (odvisno od sprejetja občinskega proračuna). V razpisu bodo objavljeni tudi vsi podatki, kam je potrebno vlogo oddati (razpisa ne vodi Občina Krško, ampak samo zagotovi finančna sredstva)."

Predmet razpisa je sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v občini Krško.

Upravičenci po tem razpisu so:

 • fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško;
 • društva s sedežem v občini Krško, ki predložijo Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.

Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Ur. l. RS, št. 36/04, 103/06) so določena naslednja merila glede deleža sofinanciranja:

 • v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna, Stara vas,  Žadovinek) do 95 % upravičenih stroškov investicije;
 • v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti: KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas) do 82 % upravičenih stroškov investicije;
 • ostali v območju občine Krško do 70 % upravičenih stroškov investicije.

Upravičene stroške se izkazuje s kopijami računov.

Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt se določi vsako leto posebej v razpisnih pogojih.

Med upravičene stroške sodijo:

 • stroški materiala (cevi, jaški, spojke, …);
 • stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna dela, zemeljska dela).

Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je:

 • nakup in montaža male čistilne naprave.

Podrobnejša merila glede upravičenih stroškov so določena v razpisnih pogojih.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge za sofinanciranje.

Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij

Projektne pogoje in soglasja za občinsko infrasturkturo, in sicer za:

 • ceste
 • vodovod
 • kanalizacijo
 • širokopasovno optično omrežje
 • javno razsvetljavo
 • ter odločbe o zaporah cest
pridobite po novem na enem mestu.

Vloge se vlagajo na naslov koncesionarja:

KOSTAK d.d., Leskovška 2a, 8270 Krško,

Martin Kozole (nova upravna stavba Kostak d.d., pritličje), tel. 48 17 226, e-naslov: martin.kozole@kostak.si.

Vloge za izdajo smernic in mnenj za prostorske akte pa se vlagajo na naslov: OBČINA KRŠKO, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško. 

 Deli novico še z drugimi