Dom starejših občanov Krško

Kje nas najdete? Ni težko. Smo na zelo lepi lokaciji, kjer nas na eni strani obkroža stanovanjska soseska, na drugi strani pa le nekaj korakov po peš poti lahko pridemo do trgovskega centra, banke, zdravstvenega doma, lekarne, vrtca, šole, dializnega centra, avtobusne postaje in še kaj.

Okoli nas je veliko zelene površine, primerne za sprehode in preživljanje prostega časa. Svojim stanovalcem lahko nudimo poleg kakovostnih storitev tudi bivanje v okolju, kjer se ne počutijo odrinjene na rob življenskega dogajanja, temveč lahko ostanejo aktivni v vseh socialnih funkcijah, seveda po svojih zmožnostih in potrebah.

Več informacij:
Dom starejših občanov Krško
Kovinarska ulica 13, Krško
T: 07 / 488 18 50
F: 07 / 488 18 80
http://www.dsokrsko.si/


Pomoč na domu

Pomoč na domu v občini Krško izvaja Center za socialno delo Krško, CKŽ 11, 8270 Krško. Upravičenci storitve pomoči na domu so:

  • osebe stare nad 65 let, katerim lahko občasna pomoč ali nekaj urna dnevna pomoč omogoča bivanje doma, tako, da jim institucionalno varstvo ni potrebno; ali da taka oblika pomoči omogoči družini uporabnika pomoč v času, ko ni možnosti sprejema v institucionalno varstvo,
  • osebe s statusom invalida (po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih) oz.
  • invalidi prve kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji,
    druge osebe, ki jim je priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo,
  • kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, če jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo.

V okvir storitev pomoči na domu ne sodijo opravila, ki niso v neposredni zvezi z uporabnikom storitve in njegovim najožjim življenjskim okoljem. Cena storitve pomoči na domu je s strani občine Krško subvencionirana, prav tako krije občina Krško vse stroške vodenja postopka. Po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvene storitve, pa lahko upravičenci uveljavljajo tudi dodatne olajšave pri plačilu storitve.


Galerija


Deli novico še z drugimi