Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju VODJA ODDELKA ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO – PODSEKRETAR v oddelku za gospodarsko infrastrukturo

Natečaj veljaven do: 27.05.2017

Številka: 110-7/2017 (O304)

Datum:  19. 5. 2017

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-ZJU-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09-odl.US RS in 40/12-ZUJF) Občina Krško objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju

 

VODJA ODDELKA ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO – PODSEKRETAR

v oddelku za gospodarsko infrastrukturo

 

Organ in kraj opravljanja dela: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

 

Vrsta delovnega mesta: uradniško delovno mesto na položaju, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom. Naloge na tem delovnem mestu se opravljajo v enem uradniškem nazivu podsekretar.

 

Ključna področja dela: organiziranje in vodenje notranje organizacijske enote (razporejanje nalog, spremljanje in izvajanje nalog, usmerjanje izvajanja nalog, predlogi v zvezi s kadrovskimi zadevami oddelka, projektno vodenje, timsko delo), načrtovanje (naloge oddelka, proračun, načrt razvojnih programov), informiranje (spremljanje stanja, oblikovanje informacij z delovnega področja, uskladitev izvedbe informiranja z delovnega področja, informiranje javnosti z delovnega področja), upravni postopki (vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji) ter druge naloge, ki jih odredi župan ali direktor občinske uprave.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • raven izobrazbe (KLASIUS-SRV): najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski izobrazbi  (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) – 17001 ali  visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska  univerzitetna izobrazba (prejšnja) – 17002 ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) – 17003 ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) – 17099,
 • področje izobrazbe (KLASIUS-P): gradbeništvo – 582,
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zaželena znanja:

 • osnove obvladovanja rač.orodij, ki jih uporablja uprava (Word, Excel, Lotus Notes…),
 • osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, na katero ga napoti predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Izbrani kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII/1 ali VII/2 tarifni razred), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
 3. pisno izjavo kandidata o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil), iz katere je razvidno kje in kdaj je bilo usposabljanje opravljeno,
 4. pisno izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ima kandidat izpit že opravljen), iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in datum opravljanja izpita,
 5. pisno izjavo kandidata o znanju uradnega jezika,
 6. pisno izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. pisno izjavo kandidata o zaželenih znanjih: osnove obvladovanja računalniških orodij, ki jih uporablja uprava (Word, Excel, Lotus Notes…), če jih kandidat obvlada; osnovni ravni znanja angleškega ali nemškega jezika; opravljenem vozniškem izpitu B kategorije (če ga kandidat ima),
 2. pisno izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Krško pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delovno razmerje se bo sklenilo pod pogojem, da javni uslužbenec uspešno opravi  6 - mesečno poskusno delo. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Krško, na naslovu Cesta krških žrtev 14 v Krškem oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer občinska uprava opravlja svoje naloge.

V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – vodja oddelka«, na naslov: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,  in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani Občine Krško. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.krsko@krsko.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Krško: http://www.krsko.si.

Informacije v zvezi z delovnim področjem daje Melita Čopar, tel. št.  07/49 81 201, o izvedbi javnega natečaja pa Tatjana Koštomaj, tel. št.  07/49 81 331.

 

 

 

 

 

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.Poglejte še

Deli novico še z drugimi