JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV MLADIH IZ OBČINE KRŠKO V POČITNIŠKO DELO 2017

Rok razpisa: 05.06.2017

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –ZJF – UPB4, 110/11, 46/13, 101/13, 38/14 in 14/15), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list  RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09,3/13 in 81/16) in  Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016 )  objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

JAVNI POZIV  DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV MLADIH  IZ OBČINE KRŠKO V POČITNIŠKO DELO 2017

1 Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je zbiranje prijav podjetij in drugih organizacij  (v nadaljevanju: delodajalec) iz območja občine Krško za vključitev  mladih s statusom dijaka oziroma študenta, ki imajo stalno bivališče na območju občine Krško v počitniško delo.

Počitniško delo se bo izvajalo v času poletnih počitnic 2017, od 1.7. do 30.9.2017  v obliki dela dijakov oz. študentov preko napotnic študentskega servisa.

Posamezen dijak/študent lahko na podlagi tega poziva opravi največ 160 ur dela. Delo bo plačano v višini 5 EUR bruto na uro (znesek na napotnici).

Nosilec izvedbe počitniškega dela je delodajalec, katerega prijava je sprejeta na podlagi tega javnega poziva, s katerim Občina Krško sklene pogodbo o izvedbi počitniškega dela mladih.

 

2 Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je omogočiti mladim z območja občine Krško pridobivanje delovnih izkušenj in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev, delodajalcem pa spoznavanje potencialnih prihodnjih kadrov.

Program se izvaja v skladu s cilji in ukrepi Lokalnega programa za mladino v občini Krško 2016 – 2019.

 

 3 Cilj javnega poziva

Cilj javnega poziva je omogočiti počitniško delo mladim, ki imajo stalno prebivališče na območju  občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje za začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu z določili Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C), ki ureja začasno in občasno delo dijakov in študentov:

·         osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,

·         osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,

·         osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.

 

4 Pogoji za oddajo ponudbe na javni poziv

Na javnem pozivu bo lahko uspešen delodajalec, ki bo izpolnjeval naslednje pogoje javnega povabila:

1.    je pravna ali fizična oseba, vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije;

2.    ima sedež oz. poslovno enoto na območju Občine Krško,

3.    ima s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,

4.    ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,

5.    ima poravnane vse davke in prispevke. 

 

5 Merila

Prednostno se bo sofinanciralo počitniško delo pri delodajalcih v tehničnih oz. deficitarnih področjih, ki so opredeljena v Politiki štipendiranja (2015–2019) št. 11008-1/2015/9 z dne 4. 6. 2015 in Spremembah in dopolnitvah politike štipendiranja (2015-2019) št. 11008-1/2015/16  z dne 22.12.2016.

V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno število ur počitniškega dela  razpoložljivih  sredstev premalo, se bodo vsem prejemnikom število priznanih ur počitniškega dela sorazmerno znižalo.

 

6 Število prijav

Delodajalec lahko odda eno ali več prijav, vendar skupno  za največ 800 ur počitniškega dela.

 

7 Preverjanje izpolnjevanja pogojev

Delodajalec z oddajo prijave soglaša, da Občina v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem povabilu.

Pred odločitvijo o sprejemu prijave oz. pred sklenitvijo Pogodbe o izvedbi počitniškega dela lahko Občina od delodajalca zahteva dodatna pojasnila ali dokazila v zvezi s prejeto prijavo oziroma izpolnjevanjem posameznih pogojev predmetnega javnega poziva.

Navajanje neresničnih podatkov ima za posledico materialno in kazensko odgovornost.

 

8 Oddaja prijave na javni poziv

Prijave se v tiskani obliki oddajo na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

Rok za oddajo prijav je 5. junij 2017.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 oddana v glavni pisarni Občine Krško.  Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava za počitniško delo mladih 2017«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Oddaja prijave pomeni, da delodajalec soglaša z vsemi pogoji in določili javnega poziva ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem Pogodbe o izvedbi počitniškega dela, ki je tudi sestavni del dokumentacije tega javnega poziva, zato parafiranega vzorca Pogodbe ni potrebno priložiti ponudbi.

Za formalno popolno prijavo se šteje:

·         prijava je vložena v zaprto in pravilno označeno pisemsko ovojnico, poslana po pošti ali oddana osebno na vložišče Občine, in

·         vsebuje v celoti izpolnjen  obrazec Prijava na javni poziv za izvedbo počitniškega dela mladih , kateremu je priloženo

·         potrdilo pristojnega finančnega urada o poravnanih davkih in prispevkih, ki na dan oddaje vloge ni starejše od 30 dni.

 

9 Obravnava prijav

Prejete prijave bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine Krško.  Odpiranje ponudb ne bo javno.

Delodajalec, ki bo oddal nepopolno ali nerazumljivo prijavo, bo pozvan, da prijavo dopolni oz. pojasni v roku osem (8) dni od prejema poziva.

Za formalno nepopolno prijavo se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v tem javnem pozivu in v priloženi dokumentaciji javnega povabila. Za nerazumljivo se šteje prijava, kjer v njej navedeni podatki odstopajo od podatkov, pridobljenih iz uradnih evidenc.

Dopolnitev nepopolne oziroma pojasnitev nerazumljive prijave se ne sme spreminjati v delu, ki bi lahko vplival na višino upravičenih stroškov (število predlaganih ur počitniškega dela, število vključenih) in delov, ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijave glede na ostale prijavitelje.

Dopolnitev nepopolne oziroma pojasnitev nerazumljive prijave se odda osebno na vložišče Občine ali po pošti, v zaprti pisemski ovojnici. Če delodajalec v predpisanem roku pomanjkljivosti ne bo odpravil, se njegova prijava s sklepom zavrže.

Občina bo z delodajalcem, katerega prijava je na tem javnem povabilu sprejeta, sklenila Pogodbo o izvedbi počitniškega dela.

 

10 Viri financiranja in višina sredstev, ki je na razpolago za predmet poziva

Za izvajanje programa Počitniško delo mladih v občini Krško 2017 bo Občina Krško zagotovila sredstva v proračunu občine za leto 2017 in sicer v skupni višini 26.000 EUR, od tega na proračunski postavki 3852 – Počitniško delo mladih – sredstva NORP 15,000 EUR, na proračunski postavki 3840 - Sredstva za delovanje društev in organizacij pa 11.000 EUR.

 

11 Pristojnosti in odgovornosti delodajalca

Počitniško delo mladih se lahko prične izvajati po:

·         sklenitvi pogodbe o izvedbi počitniškega dela mladih med občino in delodajalcem, na podlagi obvestila o sprejemu;

·         vključitvi v počitniško delo  dijaka oz. študenta na podlagi študentske napotnice, ki jo je izdal posrednik s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov,

·         zagotovitvi varnega dela dijaka oz. študenta  (usposobiti iz področja varstva pri delu na delovnem mestu),

·         zagotovitvi preventivnega zdravstvenega pregleda dijaku oz. študentu, v kolikor je njegovo zadnje zdravniško potrdilo v okviru programa preventivnega zdravstvenega varstva starejše od pet let, oz. kadar gre za dela na takem delovnem mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja posebna nevarnost za zdravje delavca oziroma izpostavljenost delavca posebnim tveganjem pri delu.

 

Občina bo delodajalcu v višini 5 EUR na opravljeno uro dijaka oz. študenta sofinancirala: neto znesek – izplačilo dijaku oz. študentu in prispevke  dijaka oz. študenta za pokojniško  in invalidsko zavarovanje, pri čemer lahko posamezni dijak oz. študent v obdobju med 1.7. 2017 in 30.9. 2017 opravi skupno največ 160 ur dela.

Delodajalec se zaveže, da bo dijakom oz. študentom, vključenim v počitniško delo, zagotovil  varno delo z vsemi potrebnimi zaščitnimi sredstvi ter poravnal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje in koncesijske dajatve, predvidene z veljavno zakonodajo.

Vse ostale stroške izvedbe počitniškega dela nosi delodajalec.

Delodajalec mora dnevno evidentirati število dejansko opravljenih ur začasnega in občasnega dela dijaka ali študenta in upoštevati  določila Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C), ki ureja začasno in občasno delo dijakov in študentov.

Občina Krško bo v letu 2017 sredstva za sofinanciranje počitniškega dela mladih delodajalcu izplačala v enem ali več zneskih, na podlagi prejetih popolnih zahtevkov delodajalca, katerim je potrebno priložiti kateremu priloži  obračun in dokazilo o plačilu nagrade vključenemu v počitniško delo ter kratko poročilo o izvedenem delu, ki ga v obsegu do 1000 znakov  pripravi vključena mlada oseba sama, delodajalec pa podpiše.

Delodajalec zahtevek odda kot e-zahtevek, in sicer preko banke ali ponudnika elektronskih storitev, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi.

Pristojnosti in odgovornosti delodajalca so opredeljene v Pogodbi o izvedbi počitniškega dela mladih..

 

12 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498 12 84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si  v času poslovnega časa.


Poglejte še

Deli novico še z drugimi