Poslovne cone

Prostorske možnosti gospodarskega razvoja v Krškem

S spremembo prostorskega plana je Občina Krško leta 2004 omogočila prostorske pogoje za oblikovanje novih poslovnih površin v Vrbini, Drnovem, Senovem, Raki in razširila možnosti poslovne dejavnosti na območju sedanje obrtne cone MDB. Danes se na območju občine Krško industrijsko poslovnim conam namenjene površine raztezajo na 170 hektarjih.

Občina Krško se po kvadratnih metrih poslovnih površin na prebivalca uvršča na vodilna mesta v Sloveniji.

Oblikovanje novih poslovnih in obrtnih con je eden pomembnejših dejavnikov nadaljnjega razvoja občine, saj  posledično daje možnost odpiranja novih delovnih mest. Poleg tega čez naš prostor poteka 10. evropski koridor, ki kot povezava Evrope z Azijo predstavlja pravi logistični izziv in priložnost, na katere v občini Krško odgovarjamo s urejanjem poslovnih con. Te oblikujejo nove prostorske možnosti, zaradi katerih nas tuji investitorji prepoznavajo kot občino, v kateri lahko uresničujejo svoje poslovne priložnosti.

Tabela 1: Okvirne površine poslovnih con v občini Krško

Poslovne cone občina Krško

Skupna površina v ha* (bruto)

Prosta površina v ha**(neto)

PC Vrbina

66

59

PC Drnovo-Zahod

44

20,5

PC Drnovo-Vzhod

22

18,3

PC Senovo

5

2,5

PC Raka-Ravno

3,5

1

OC MDB

15

-

SKUPAJ

155,5

101,3


* v tej površini so zajeti koridorji cest, parkirišč, projektirane kolesarske steze, pločniki...
** površina, namenjena za gradbene parcele

 


Delujoče poslovne cone

PC Vrbina

Most čez Savo, zgrajen ob izgradnji HE Krško, in predvidena mestna povezava Krško - Brežice, poslovno cono Vrbina postavljata v osrčje Posavja. 66 ha leži med Nuklearno elektrarno Krško in podjetjem Vipap, v neposredni bližini regionalne ceste Krško - Brežice in ob železniški progi Zidani Most - Dobova. Občina Krško, ki je lastnica 30 ha zemljišč na zahodnem delu cone, je do sedaj za nakup zemljišč, izdelavo projektov za infrastrukturo ter izgradnjo komunalne infrastrukture namenila več kot 4,7 milijona evrov. Na območju poslovne cone trenutno uspešno deluje več podjetij, med drugimi tudi SOP international, GEN energija, v izgradnji pa je tudi poslovno izobraževalni objekt za potrebe energetike. V preteklih letih je Občina Krško v sodelovanju z družbo GEN energija uspešno izvedla izselitev prebivalcev Vrbina na nadomestne lokacije in s tem še povečala potencial poslovne cone.

Prednost nove Industrijske cone Vrbina je njena lega ob meddržavni železniški progi; cona bo imela tudi magistralen plinovod, kakovostno in konkurenčno oskrbo z električno energijo (v neposredni bližini je zgrajena nova razdelilna transformatorska postaja) in odlično geografsko lego za prodor na trge jugovzhodne Evrope.

PC Drnovo

Strateško pomembna lokacija ob avtocesti je tudi poslovna cona Drnovo-Velika vas, ki zajema 70 ha površin. Tam že delujejo nekatera podjetja; med njimi nemški Grieshaber, ki je zaposlil del tiste delovne sile, za katero je bilo potrebno najti možnosti, ko so se v občini zapirali tekstilni obrati.  V coni deluje tudi uspešno podjetje Willy Stadler, IGM Sava ter SCHEIDT Sava, v letu 2013 pa se je umestilo tudi podjetje Daka. Za bodočo gradnjo poslovnih objektov so trenutno v izdelavi projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za prometno in komunalno infrastrukturo.
Na vzhodnem delu poslovne cone pa se nahaja tako imenovana Poslovna cona Drnovo-vzhod. Za omenjeno cono je bil v preteklih letih izdelan prostorski akt, na podlagi katerega je bila izvedena komasacija zemljišč. Cona bo nadalje še predmet komunalnega opremljanja, s čimer bodo podani pogoji za umestitev poslovnih objektov.

 

MDB - Leskovec

15 ha veliko območje obrtnih in servisnih dejavnosti v obrtni coni MDB v Leskovcu je že v polnosti zasedeno in tudi komunalno opremljeno.


Načrtovane poslovne cone

Brestanica

Velikost: 1,8 ha
Deloma komunalno urejeno
Namen: obrtna, proizvodna dejavnost

Senovo

Velikost: 12,9 ha
50% zasedeno
50% na razpolago
Deloma komunalno urejeno
Namen: obrtna, proizvodna dejavnost

 Deli novico še z drugimi