Krški svetniki o gospodarskih javnih službah in romski problematiki

Krški svetniki o gospodarskih javnih službah in romski problematiki

Krško, 17. marec 2017Na včerajšnji 21. redni seji Občinskega sveta Občine Krško so svetnice in svetniki med drugim razpravljali o elaboratih in cenah komunalnih storitev ter obravnavali romsko tematiko.

Svetnice in svetniki so med drugim sprejeli sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško, sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za omrežnino za dejavnost odvajanja komunalne odpadne vode in  odvajanja padavinske odpadne vode ter sprejeli letni program gospodarskih javnih služb za leto 2017.

Občina Krško bo iz proračuna zaradi zakonsko določene obveznosti za pokrivanje stroška amortizacije gospodarske javne infrastrukture v letu 2017 skupaj zagotovila 162. 696  evrov z DDV, in sicer bo subvencionirala omrežnino za nepridobitno dejavnost za odvajanje komunalne odpadne vode v višini 34 % ter za odvajanje padavinske odpadne vode v višini 70 %. Omrežnina vključuje stroške amortizacije, zavarovanja, stroške odškodnin in nadomestila in se uporablja za investicijsko vzdrževanje obstoječe komunalne infrastrukture.

Glede na trenutno veljavne cene bodo položnice z aprilom za štiričlansko družino in porabo 12 m3 vode za uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje, in odvajajo padavinske odpadne vode s strehe površine 150 m2, z upoštevanjem zmanjšane subvencije za omrežnino za dejavnost odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za dva evra oz. za štiri odstotke višja, za tiste, ki niso priključeni na kanalsko omrežje, pa nižja za 0,40 evra oz. en odstotek, kar pomeni, da bo več kot polovica gospodinjstev prejela nižje položnice. V primeru, da občina ne bi namenila subvencije, bi se povprečna položnica za štiričlansko družino povišala, ne le za dva, ampak za 4,82 evra, kar predstavlja skoraj 10 %.  

Skupni strošek zbiranja in odvoza odpadkov bo za gospodinjstvo v primerjavi z letom 2016 nižji, in sicer za posameznega uporabnika s storitvijo odvoza bioloških odpadkov za 0,0906 evra na mesec, za uporabnika brez storitve bioloških odpadkov pa za 0,1829 evra na mesec.

O romski problematiki pred pripravo strategije

Občina Krško, v kateri živi približno 365 Romov, se tako kot druge občine, v katerih živijo tudi pripadniki romske skupnosti, na tem področju sooča s številnimi izzivi. Z letom 2012 je bil s strani občinskega sveta sprejet sklep, na podlagi katerega sta bili kot romski naselji definirani območji Kerinovega Grma ter del naselja Drnovo. Ti dve lokaciji sta s prostorskega vidika legalizirani in urejeni v prostorskih aktih občine. Romi sicer živijo še na dveh lokacijah, to sta Loke in Rimš, nekaj družin pa se je uspešno vključilo v življenje v posameznih naseljih.

Izzivov na tem področju je več, poleg sistemskih, normativnih ureditev, predvsem na področju bivanjskih razmer, izobraževanja, brezposelnosti, reševanja socialne problematike, vključevanja v družbo in varnostne problematike, … Občina Krško je v svojih prizadevanjih za reševanje romske tematike že večkrat neposredno na slovensko vlado naslovila več pobud. Predvsem v smislu zagotavljanja dodatnega financiranja občin, kjer živi romska skupnost; sprememb področnih predpisov, ki urejajo izvajanje posameznih javnih služb; njihova pobuda vladi je bila tudi, da bi morala država občinam podeliti jasno zakonsko pooblastilo in pogoje za pozitivno diskriminacijo pripadnikov romske skupnosti, in podobno na področju izobraževanja je Občina Krško podala več pobud, in sicer, da je potrebno romskim otrokom zagotoviti pravico do izobraževanja z doslednim izvajanjem z zakonom določenih ukrepov zoper starše, ki ne pošiljajo otrok v obvezno osnovno šolo, zgodnje vključevanje v predšolsko vzgojo, načrtno in sistematično učenje slovenščine v najzgodnejšem otroštvu, zakonsko zagotoviti namensko porabo socialnih transferjev, namenjenih otrokom po sistemu funkcionalne pomoči ipd. Na področju znižanja brezposelnosti med Romi pa, da je potrebno Rome, ki z lastnimi aktivnostmi izkažejo pripravljenost reševati svoj socialni položaj pozitivno diskriminirati z dodatnimi finančnimi sredstvi. Na področju reševanja socialne problematike so se pobude nanašale predvsem na to, da je potrebno socialne transfere izvajati izključno v obliki funkcionalen pomoči za plačilo nakupa zemljišč, komunalnih storitev, šolskih potrebščin ipd., ne pa v obliki denarja, ter da je potrebno mrežo javne službe na področju socialno varstvenih programov razširiti na celotno področje Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Ob koncu so svetnice in svetniki na podlagi obravnave romske tematike v občini Krško, sprejeli sklep, da se prične s pripravo strategije o reševanju romske problematike v kateri bodo nakazane rešitve bivanjskih razmer vseh romov v občini Krško. 



Deli novico še z drugimi