Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2017

Občina Krško objavlja v skladu s Pravilnikom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, Uradni list RS, št. 50/0761/0899/09 – ZIPRS1011 in 3/13)), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Uradni list RS št. 86/2016); Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. List RS št. 93/2005), Zakona o zaščiti živali Ur. List RS št. 43/07-UPB) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Ur. List RS št. 51/2009)

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2017

 

Vsebina in pogoji razpisa:

1.     Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

2.     Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2017.

3.     Skupni znesek razpisanih sredstev je 6.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško, na PP-5005.

4.     Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 30,00 EUR bruto cene storitve na žival. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.

5.     Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-     da imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine Krško,

-     da imajo v lasti do 5 odraslih živali na stanovanje, oziroma hišno številko,

-     da podajo vlogo za sterilizacijo ali kastracijo živali, ki  je opravljena v obdobju od 01.01.2017 do porabe sredstev.

6.   K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:

-     za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali,

-     za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.

7.     Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov:   Občina  Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis se lahko dobijo  v času uradnih ur pri  Magdaleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na vložišču Občine Krško ali internetni strani občine. Upoštevani bodo le popolno in pravilno izpolnjeni obrazci.

8.     O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z ODLOČBO občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.


Deli novico še z drugimi