Krški svetniki o investicijah v NEK in novih cenah vrtcev

Krško, 23. junij 2015 – Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so se na včerajšnji sedmi redni seji med drugim na pobudo 12 svetnikov seznanili z informacijo o investicijah v Nuklearni elektrarni Krško ter sprejeli predlog sklepa o določitvi cene programov vrtcev v občini Krško, ki bo začel veljati s 1. septembrom.

Na pobudo svetnic in svetnikov svetniških skupin DeSUS, IDS, NSi, SD in SMC so se svetniki seznanili o projektih v Nuklearni elektrarni Krško in vplivih na jedrsko varnost, predvsem glede gradnje novega objekta »Prostor z manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov« in v zvezi s suhim skladiščenjem izrabljenega jedrskega goriva. Kot je na seji pojasnil predsednik uprave NEK Stane Rožman, z novim objektom za manipulacijo z radioaktivnimi odpadki nadomeščajo obstoječi montažni objekt ob začasnem skladišču za NSRAO. Objekt pa ni namenjen skladiščenju odpadkov, ampak meritvam in tehnološki obdelavi NSRAO. Za izvedbo projekta ima NEK vso potrebno dokumentacijo. V začetku leta 2014 so začeli tudi z aktivnostmi na projektu suhega skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva. Kot je poudaril Rožman, investicije potekajo v skladu z zakonodajo ter odloki tako na občinski kot državni ravni.

Direktor Uprave RS za jedrsko varnost dr. Andrej Stritar je ob tem dodal, da je tudi uprava podala vsa soglasja in da razloga za kakršnokoli skrb ni.

V zvezi z izgradnjo odlagališča NSRAO v Vrbini pa je direktor Agencije za radioaktivne odpadke dr. Tomaž Žagar poudaril, da so bile v letu 2014 zaključene vse terenske raziskave, v letošnjem letu intenzivno potekajo aktivnosti za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, poročila o vplivih na okolje ter dokumentacije varnostnega poročila. Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo odlagališča NSRAO je predvidena v letu 2017, v letih 2018 in 2019 bo sledila gradnja, začetek obratovanja pa v letu 2020.

Ob zaključku razprave je občinski svet sprejel sklep, da Gen energija in Nuklearna elektrarna Krško občinski svet sproti obveščata o vseh investicijskih aktivnostih, povezanih z jedrsko varnostjo in vplivih na okolje.

S septembrom nove cene vrtcev

V mesecu marcu 2015 je bil objavljen razpis za vpis otrok v vrtce občine Krško za šolsko leto 2015/16. Glede na prejete vloge so v vrtcih oblikovali oddelke za novo šolsko leto ter pripravili predloge sistemizacij delovnih mest. Predloge je seji obravnaval in sprejel tudi Občinski svet Občine Krško.  Tako bo v krških vrtcih s 1. septembrom 2015 po sprejetih sklepih oblikovanih 71 oddelkov, v katere bo vključenih 1194 otrok, kasneje skozi leto pa še en oddelek oziroma skupaj 1239 otrok. Svetnice in svetniki so sprejeli tudi predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih občine Krško, ki bo začel veljati s 1. septembrom.

Glede na razpoložljive kapacitete bo med šolskim letom organiziran en oddelek v Vrtcu Krško, polovična oddelka  v Podbočju in v Brestanici pa se bosta popolnila z otroki do polnega oddelka, ravno tako  se bodo med šolskim letom popolnile kapacitete v vrtcih, kjer bodo tekom šolskega leta še prosta mesta.  Na ta način bo v naše vrtce tekom šolskega leta sprejetih še 48 otrok, skupaj torej 1239 otrok v 72 oddelkih.

Občinski svet Občine Krško je obravnaval predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih občine Krško in sprejel predlagani sklep, na podlagi katerega so se cene programov v vrtcih naše občine v glavnem znižale, ponekod pa tudi zvišale. Osnova za plačilo staršev se v oddelkih od enega do treh let zniža za 1,7 %, v kombiniranih oddelkih in oddelkih od treh do štirih let se osnova poviša za 2,1 %, v oddelkih od treh do šest let pa se osnova za plačilo staršev zviša za 2,7 %. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih občine Krško bo objavljen v Uradnem listu RS.

Na podlagi Pravilnika organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško je osnova za plačilo staršev s stalnim prebivališčem na območju občine Krško najnižja cena istovrstnega programa, v katerega je otrok vključen v javnem vrtcu v občini Krško. Občina Krško krije razliko med plačilom staršev in ceno istovrstnega programa vrtca, v katerega je otrok vključen. Od 1. 9. 2010 dalje pa  Občina Krško še dodatno sofinancira stroške predšolske vzgoje. Plačilo staršev za vse predšolske otroke občine Krško, ki so vključeni v vrtce na območju naše občine, je od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 dodatno znižano za 30 % (sofinanciranje je dodatno in ne izniči že obstoječega občinskega sofinanciranja vrtcev na plačilne razrede), tako kot v šolskem letu 2014/15. Dodatno znižanje v višini 30% se sofinancira iz sredstev, ki jih Občina Krško pridobiva z nadomestilom zaradi omejene rabe prostora.

Z razliko v ceni (razliko med plačilom staršev za vrtce in občino) bo tako potrebno v letu 2015 iz občinskega proračuna nameniti približno 4,5 milijona evrov, od česar bo za dodatne olajšave plačil staršev in nadstandard, ki se zagotavljajo iz sredstev, ki jih Občina Krško pridobiva z nadomestilom zaradi omejen rabe prostora, potrebno nameniti približno 850.000 evrov.

Od 1. 9. 2015 osnove za plačilo staršev znašajo:

 

 Starostna skupina

Cena za dnevni program
(6 - 9 ur)

 1 - 3 let

435,12 €

 3 - 4 let,
kombinirani oddelek

349,61 €

 3 - 6 let

 310,87 €

 Razvojni oddelek

 310,87 €

Foto: Posavski obzornik

 


Galerija


Poglejte še

Deli novico še z drugimi