Občinski svet sprejel sklep za nakup zemljišča za potrebe knjižnice

Krško, 4. april 2014Občinski svet občine Krško je na včerajšnji 32. seji obravnaval projekt izgradnje nove knjižnice in se seznanil s projektom izgradnje bazena v Krškem. Sprejeli so sklep o nakupu dela nepremičnin v starem mestnem jedru Krškega za potrebe izgradnje nove knjižnice za ceno do višine 185.000 evrov. Med drugim so potrdili še investicijski program za izgradnjo kompostarne v Spodnjem Starem Gradu ter potrdili letni program gospodarskih javnih služb.

Kot je na seji pojasnil vodja oddelka za družbene dejavnosti Andrej Sluga, je Občina Krško vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo knjižnico podala že v letu 2010. Žal pa še danes ne more izkazati pravice do gradnje na predvidenem zemljišču, saj je to delno v lasti Komočarjevih. Dogovori o nakupu tega zemljišča trajajo že dlje časa, predvsem zaradi dodatnih zahtev lastnikov na tem območju, povezanih z gospodarsko rabo njihovih nepremičnin, ki niso skladne z veljavnim prostorskim aktom. V skladu s to zahtevo in dogovorom smo pristopili k pridobivanju vseh potrebnih soglasij, ki bodo osnova za pridobitev gradbenih dovoljenj lastnikov parcel, ki mejijo na parcelo bodoče knjižnice. Po pridobitvi vseh soglasij je bila naročena poleti lani nova cenitev nepremičnin, s katero se je lastnica strinjala in je za več kot 60 tisoč evrov nižja od predhodnih cenitev, ki so bile potrjene na Občinskem svetu. Lastništvo je pogoj za nadaljevanje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, Občina Krško pa je že večkrat podaljšala rok za dostavo manjkajoče dokumentacije, nazadnje do 30. junija 2014. Svetnice in svetniki so podprli predlog sklepa svetnika Primoža Novaka o nakupu dela nepremičnin v lasti Ane Komočar v velikosti 909 m2 za ceno do višine 185.000 evrov. Občina Krško bo tako lahko pristopila k sklenitvi kupoprodajne pogodbe v skladu s pogoji iz sklepa.

Na pobudo svetnika Aleša Suše je Občina Krško preučila tudi možnost umestitve dela knjižnice na Vidmu v stavbo nekdanje »Podmornice«, ki jo je lastnik pripravljen odprodati ali oddati v najem. »Ker projektna dokumentacija, iz katere bi lahko ugotovili statično primernost, ni na voljo, smo naročili statično preverbo, ki bo odgovorila na vprašanje, ali so prostori primerni za potrebe knjižnice,« je pojasnil Andrej Sluga.

Informacija o novem bazenu v Krškem

V decembru 2011 je Občinski svet Občine Krško sprejel informacijo o stanju projekta, takrat pa se je javnost prvič seznanila s predlogom Projektne skupine za novi bazen o izgradnji pokritega bazena, dimenzij 25 x 30 m. Dve, še danes veljavni lokaciji za izgradnjo novega bazena v Krškem sta lokacija v sklopu stadiona Matije Gubca v Krškem in lokacija nekdanjega bazena pri tovarni Vipap. Ne glede na lokacijo objekta pa so še odprta osnovna vprašanja: strošek investicije (zagotavljanje virov sredstev), ekonomska upravičenost investicije, usoda šolskih bazenov, bazen v Brestanici, strošek obratovanja in upravljanje novega objekta… Konec leta 2013 je po besedah Andreja Sluge občina naročila analizo stroškov in koristi izgradnje novega 25 m bazena na obeh veljavnih lokacijah, o rezultatih katere bo najprej seznanjena Projektna skupina za novi bazen, potem še Občinski svet.

Potrdili investicijski program za izgradnjo kompostarne

Občinski svetniki so potrdili tudi investicijski program za izgradnjo kompostarne na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Vrednost investicije znaša 1,411 milijona evrov in zajema vse stroške od projektiranja, nadzora in izvedbe gradbeno-obrtniških del, zaključila pa naj bi se do sredine naslednjega leta. V dosedanji fazi je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

 
Sprejeli so tudi letni program javnih gospodarskih služb za leto 2014, po katerem je za letošnje leto za vzdrževanje 482 kilometrov občinskih javnih cest, 62 km pločnikov ter 51 000 kvadratnih metrov javnih površin predvidenih 1,8 milijona evrov, za vzdrževanje prometne signalizacije 60 tisoč evrov, za urejanje in čiščenje 367 000 kvadratnih metrov zelenic in parkov 235 tisoč evrov ter za vzdrževanje in prenovo javne razsvetljave 200 tisoč evrov. Cene za vse dejavnosti gospodarskih javnih služb individualne rabe, ki se financirajo s strani občanov, ostajajo enake, razen postavke  odlaganje odpadkov. Svet županov družbe CeROD je namreč v začetku marca sprejel nove cene odlaganja, zato je bila potrebna sprememba obstoječih tarifnih sistemov. Tako bodo računi za komunalne storitve za mesec april, ki jih bodo občani prejeli v maju, imeli pri storitvah, vezanih na  odpadke, ceno razdeljeno na ceno zbiranja in obdelavo odpadkov, za katero je pooblaščen  koncesionar, in na ceno odlaganja, ki bo usklajena zaradi dviga cen odlaganja na regijskem odlagališču za 70 %. Za 120-litrsko posodo bo ta cena predvidoma mesečno višja za 0,6588 evra, za 240-litrsko pa za 1,3175 evra. Postavka  odlaganje se bo glede na količino odpadkov, odpeljanih v Novo mesto, mesečno spreminjala.

Potrdili zaključni račun, spremembe tudi pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Med drugim so svetniki sprejeli tudi predlog zaključnega računa proračuna občine Krško za lansko leto z 32 milijoni evrov prihodkov in 30 milijonov evrov odhodkov. V zadnjih štirih letih je bilo po besedah direktorice občinske uprave Melite Čopar realiziranih 163 milijonov evrov odhodkov in prihodkov, od tega je Občina Krško pridobila 26 milijonov evrov transfernih prihodkov od države in EU. Obdobje zadnjih štirih let je ocenila za uspešno, saj so bili zaključeni številni projekti.

Med drugim so svetniki po skrajšanem postopku sprejeli tudi odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško. Ker 13. člen odloka določa, da se zavezanca oprosti plačevanja na njegovo zahtevo, vlogo pa mora vložiti pri davčni upravi RS do 31. januarja za tekoče leto, je bilo potrebno zaradi razveljavitve Zakona o davku na nepremičnine rok za letošnje leto ustrezno podaljšati. S spremembo odloka lahko zavezanci vlogo pri davčni upravi vložijo do 15. maja.

Tudi Občina Krško z grbom

Občinski svet je sprejel predlog odloka o grbu, znaku in zastavi Občine Krško, ki predvideva, da se bo kot simbol Občine Krško uporabljal tudi grb Občine Krško, hkrati pa določa tudi obseg njegove uporabe za posebne protokolarne namene, ob katerih bo grb nadomestil znak Občine Krško. Gre za posodobljen grb mesta Krško, ki upošteva vse heraldične in zgodovinske elemente grba, Krajevna skupnost mesta Krško pa je podala soglasje za uporabo grba tudi kot simbola občine.


Galerija


Poglejte še

Deli novico še z drugimi