Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Občine Krško sestavlja 7 članov.

 1. Davorin Dimič, Ulica Frana Bonača 18, 8270 Krško (predsednik)
 2. Irma Faflek, Drnovo 68, 8273 Leskovec pri Krškem,
 3. Nuša Masnik, Gruenova ulica 9, 8270 Krško,
 4. Damjan Obradovič, Kajuhova ulica 2, 8270 Krško,
 5. Katarina Pompe, Stolovnik 67, 8280 Brestanica,
 6. Darja Šonc Kučič, Čretež pri Krškem 5b, 8270 Krško,
 7. Anita Virant Tkalec, Bohoričeva 19, 8270 Krško.

 

Na podlagi statuta Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini v okviru svojih nalog zlasti:

 • opravlja nadzor nad upravljanjem in razpolaganjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
 • pregleduje in proučuje pravne predpise in akte s katerimi se določajo nameni proračunske porabe,
 • pregleduje listinsko dokumentacijo kot so pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter knjigovodske listine in poslovne knjige,
 • ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnost in namenskost trošenja sredstev in njihov učinek glede na opredeljeni cilj,
 • obravnava pripombe strank v postopku,
 • sprejema poročila, mnenja in priporočila oziroma predloge ukrepov nadzorovanim osebam,
 • obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe iz njihove pristojnosti,
 • oblikuje zahteve za izvedbo revizije s strani Računskega sodišča Republike Slovenije,
 • prijavlja sum storitve prekrška oziroma sum storitve kaznivega dejanja pristojnemu organu.


Deli novico še z drugimi